OFERTA PUBLICZNA AKCJI

 1. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane
  wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
 2. Akcje Spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, co nie dotyczy akcji
  zdematerializowanych.
 3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
 4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Zastawnikowi i
  użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, a w szczególności obligacje
  zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne.
 6. Akcje Spółki mogą być umorzone na wniosek akcjonariusza. Umorzenie akcji wymaga
  uchwały Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ją na wniosek Zarządu przedłożony
  łącznie z uchwałą Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być
  zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Uchwała powinna określać w
  szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego
  akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia
  oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.