Dywidendy

Polityka dotycząca wypłaty dywidendy

Zasady polityki Zarządu Emitenta co do wypłaty dywidendy w latach obrotowych 2016-2018 nie zostały jeszcze ustalone, z zastrzeżeniem, że Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku w tym okresie w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych Grupy Emitenta. Skierowanie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych, w tym przejęć.

Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut Emitenta przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę. Zgodnie z art. 348 § 4 k.s.h. dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących.

Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy

Osoby, na których rachunkach w dniu dywidendy będą zapisane Akcje.

Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje niezrealizowania prawa w terminie

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Stosownie do art. 348 § 3 i 4 k.s.h. w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy. Zgodnie z § 127 Działu IV Rozdział 13 Oddział 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, Emitent jest obowiązany niezwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Należy również uwzględnić, iż zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym tryb obliczania terminów nie dotyczy opłat uiszczanych na rzecz KDPW.

Informacje o wypłaconych historycznie dywidendach

W 2013 r. Spółka przeznaczyła w całości zysk za 2012 r. na wypłatę dywidendy w kwocie 835 282,95 zł. W 2016 r. Spółka wypłaciła dywidendy w kwocie 1 918 008,48 zł, która jest wartością zysku netto wypracowanego w poprzednich latach pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych.