INFORMACJE FINANSOWE 2010

 w tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Raport roczny 2010.pdfRaport za IQ 2010Raport za IIQ 2010Raport za IIIQ 2010Raport za IVQ 2010
WYBRANE DANE FINANSOWE NA KONIEC OKRESU2010IQ 2010IIQ 2010IIIQ 2010IVQ 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 1453 5406 8349 35715 979
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-904-394-733-1 778-2 202
Zysk (strata) brutto-897-404-790-1 901-2 323
Zysk (strata) netto-745-365-741-1 609-1 647
Aktywa razem6 8108 3507 7126 9227 571
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 6864 0413 8904 1434 774
Zobowiązania długoterminowe43553506506504
Zobowiązania krótkoterminowe2 1512 4832 6752 2593 760
Kapitał własny4 1234 5034 0283 1883 221
Kapitał zakładowy557557557557557
Liczba akcji11 134 88011 134 88011 134 88011 134 88011 134 880
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Pobierz dane w formacie XLSWyniki finansowe 2010.xls