INFORMACJE FINANSOWE 2011

 w tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Raport roczny 2011Raport IQ 2011 skonsolidowanyRaport IIQ 2011 skonsolidowanyRaport IIIQ 2011 skonsolidowanyRaport IVQ 2011 skonsolidowany
WYBRANE DANE FINANSOWE NA KONIEC OKRESU2011IQ 2011IIQ 2011IIIQ 2011IVQ 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 3023 5048 88113 54720 081
Zysk (strata) na działalności operacyjnej40-230-655-1 060-945
Zysk (strata) brutto37-270-736-1 203-1 130
Zysk (strata) netto1-212-553-908-853
Aktywa razem5 5917 0665 7288 2686 268
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 4714 5293 6596 0013 926
Zobowiązania długoterminowe6735110312
Zobowiązania krótkoterminowe1 0073 3403 0585 7653 435
Kapitał własny4 1202 5372 0692 2672 341
Kapitał zakładowy557557557557557
Liczba akcji11 134 88011 134 88011 134 88011 134 88011 134 880
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Pobierz dane w formacie XLSWyniki finansowe 2011.xls