INFORMACJE FINANSOWE 2014

 w tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Sprawozdanie finansowe 2014 skonsolidowane.pdfRaport roczny 2014 skonsolidowany.pdfRaport IQ 2014 skonsolidowany.pdfRaport IIQ 2014 skonsolidowany.pdfRaport IIIQ 2014 skonsolidowany.pdfRaport IVQ 2014 skonsolidowany.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE NA KONIEC OKRESU2014IQ 2014IIQ 2014IIIQ 2014IVQ 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 57913 09929 87246 01367 579
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 2231 0311 8462 9005 203
Zysk (strata) brutto4 4447761 4562 2604 355
Zysk (strata) netto2 3612901 0381 2182 292
Aktywa razem37 56827 64629 03431 22037 636
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 41010 36516 65512 69317 441
Zobowiązania długoterminowe8331 3331 2171 000833
Zobowiązania krótkoterminowe11 3826 5717 0248 20111 401
Kapitał własny15 83913 60114 53714 71015 770
Kapitał zakładowy806806806806806
Liczba akcji16 127 54216 127 54216 127 54216 127 54216 127 542
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Pobierz dane w formacie XLSWyniki finansowe 2014.xls