INFORMACJE FINANSOWE 2015

 w tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Sprawozdanie finansowe 2015 skonsolidowane.pdf
Raport roczny 2015 skonsolidowany.pdfRaport IQ 2015 skonsolidowany.pdfRaport IIQ 2015 skonsolidowany.pdfRaport IIIQ 2015 skonsolidowany.pdfRaport IVQ 2015 skonsolidowany.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE NA KONIEC OKRESU2015IQ 2015IIQ 2015IIIQ 2015IVQ 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów71 54513 50229 07847 82371 590
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 5021 1472 5523 4636 582
Zysk (strata) brutto6 4251 1332 5293 4216 505
Zysk (strata) netto5 0087661 8962 5995 088
Aktywa razem43 23834 37334 85836 77143 047
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe469660495329178
Zobowiązania długoterminowe1 6361 0961 4811 126900
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe18 11912 43511 60113 33318 278
Zobowiązania krótkoterminowe18 73713 37812 34714 27619 202
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej18 96715 98016 72317 02719 079
Kapitał zakładowy806806806806806
Średnia ważona liczba akcji16 127 54216 127 54216 127 54216 127 54216 127 542
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Pobierz dane w formacie XLSWyniki finansowe 2015.xls