INFORMACJE FINANSOWE 2016

 w tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Sprawozdanie finansowe 2016 skonsolidowaneRaport roczny 2016 SKONSOLIDOWANYRaport IQ 2016 SKONSOLIDOWANYRaport IH 2016 SKONSOLIDOWANYRaport IIIQ 2016 SKONSOLIDOWANY
WYBRANE DANE FINANSOWE NA KONIEC OKRESU2016IQ 2016IH 2016IIIQ 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 26611 90528 67144 410
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 1746532 6823 954
Zysk (strata) brutto6 1646422 6873 922
Zysk (strata) netto4 3664672 1183 105
EBITDA7 3489523 2774 848
Aktywa razem41 83236 19236 99535 291
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe32110 814403346
Zobowiązania długoterminowe1 4141 5391 7351 559
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe15 72731712 86810 353
Zobowiązania krótkoterminowe18 73711 31713 36610 851
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej19 92019 29118 54718 992
Kapitał zakładowy921806806806
Średnia ważona liczba akcji17 464 44116 127 54218 419 36818 419 368
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,00012 (12 gr na 1 akcję)
Pobierz dane w formacie XLSWYNIKI 2016 MEDIACAP