Informacje finansowe 2017

 w tys. zł w tys. złw tys. złw tys. zł
Raport 2017 skonsolidowany.pdfRaport IQ 2017 skonsolidowany.pdfRaport IH 2017 skonsolidowany.pdfRaport IIIQ 2017 skonsolidowany.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE NA KONIEC OKRESU2017 - dane przekształcone2017IQ 2017IH1 2017IIIQ 2017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów75 03775 03711 94130 19448 145
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 7564 6221461 0231 955
Zysk (strata) brutto3 4294 295958321 710
Zysk (strata) netto2 6633 36416611626
EBITDA5 3766 2424481 6563 035
Aktywa razem48 97948 85437 90040 39243 019
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe828828300366632
Zobowiązania długoterminowe2 9262 9261 2741 5902 488
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe18 12218 16212 40513 85714 950
Zobowiązania krótkoterminowe19 74118 91511 92714 42215 627
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej21 81821 97119 93120 03820 546
Kapitał zakładowy921921921921921
Średnia ważona liczba akcji18 419 36818 419 36818 419 36818 419 36818 419 368
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję-----
Pobierz dane w formacie XLSWyniki 2017.xls