Informacje finansowe 2018

 w tys. zł   
WYBRANE DANE FINANSOWE NA KONIEC OKRESU2018IQ 2018IH1 2018IIIQ 2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów94 35516 46637 64458 779
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 322(839)(258)663
Zysk (strata) brutto4 113(886)(303)536
Zysk (strata) netto3 244(408)(444)216
Aktywa razem58 65246 06147 24045 403
Zobowiązania długoterminowe3 3042 6634 3213 877
Zobowiązania krótkoterminowe27 30317 00618 05015 853
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej22 82521 58920 28720 699
Kapitał zakładowy921921921921
Liczba akcji18 419 368
18 419 368
18 419 368
18 419 368
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję- ---