Obowiązek powiadamiania

Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do niezwłocznego powiadamiania MEDIACAP SA i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych MEDIACAP SA.

Osoba blisko związana oznacza:

a) małżonka;

b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;

c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;

d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej MEDIACAP SA lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Wzór powiadomienia MEDIACAP SA oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach dostępny jest w załączniku.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach.

Instrukcja powiadomienia MEDIACAP SA:

1. Skan podpisanego powiadomienia należy spakować do formatu *.zip. Plik należy zabezpieczyć hasłem (wzór powiadomienia).

2. Plik w formacie *.zip zabezpieczony hasłem należy wysłać na adres: raporty@mediacap.pl

3. Hasło do pliku *.zip należy przesłać w treści maila na adres: dane@mediacap.pl

4. Podpisane powiadomienia należy przesłać pocztą, w podwójnej kopercie, gdzie wewnętrzna koperta zawiera dopisek „poufne – powiadomienie MAR”. Adres emitenta: MEDIACAP SA, ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa.

Instrukcja powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego:

1. Skan podpisanego powiadomienia należy przesłać na adres: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Więcej informacji na temat nowych przepisów znajdziecie Państwo na stronie KNF w zakładce MAR

Do transakcji, które są przedmiotem powiadomienia, zaliczają się wszystkie transakcje dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze na ich własny rachunek i powiązane, w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej, z akcjami lub instrumentami dłużnymi emitenta lub jednostki od niego zależnej, lub z instrumentami pochodnymi bądź innymi powiązanymi z nimi instrumentami finansowymi oraz, w odniesieniu do uczestników rynków uprawnień do emisji, z uprawnieniami do emisji, opartymi na nich produktami sprzedawanymi na aukcji lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi.

Wspomniane transakcje będą przedmiotem powiadomienia obejmują:
a. nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcję lub wymianę;

b. przyjęcie lub realizacja opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie pełniącej obowiązki zarządcze lub pracownikom w ramach ich pakietu wynagrodzeń oraz zbycie akcji pochodzących z realizacji opcji na akcje;

c. zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego;

d. transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi wiązane, w tym transakcje rozliczane w warunkach pieniężnych;

e. zawarcie kontraktu różnic kursowych obejmującego instrument finansowy przedmiotowego emitenta lub uprawnienia do emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcji;

f. nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów;

g. subskrypcje podwyższenia kapitału lub emisja instrumentów dłużnych;

h. transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe powiązane z instrumentem dłużnym przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego;

i. transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne wykonanie takich transakcji;

j. automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument finansowy, w tym zamianę obligacji zamiennych na akcje;

k. dokonane lub otrzymane darowizny, w tym darowizny pieniężnej oraz otrzymany spadek;

l. transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne;

m. transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), o których mowa w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;

n. transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w który osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała, w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;

o. transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do indywidualnego zarządzania portfelem lub składnikiem aktywów, w imieniu lub na korzyść osoby pełniącej obowiązki zarządcze, lub podmiotu powiązanego;

p. zaciąganie lub udzielanie pożyczek w postaci papierów wartościowych lub instrumentów dłużnych Emitenta lub jednostek od niego zależnych lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych.