Opinia biegłego rewidenta

W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości, w oparciu o MSSF zatwierdzone przez UE, w Grupie MEDIACAP zostały opracowane i wdrożone Zasady (polityka) rachunkowości MEDIACAP SA. Dokument ten jest odpowiednio aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian w regulacjach. Zasady zawarte w Zasadach (polityce) rachunkowości
mają zastosowanie do jednostkowych sprawozdań fiW celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości, w oparciu o MSSF zatwierdzone przez UE, w Grupie MEDIACAP zostały opracowane i wdrożone Zasady (polityka) rachunkowości MEDIACAP SA. Dokument ten jest odpowiednio aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian w regulacjach. Zasady zawarte w Zasadach (polityce) rachunkowości mają zastosowanie do jednostkowych sprawozdań finansowych spółek Grupy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MEDIACAP. Spółki należące do Grupy MEDIACAP są zobowiązane do stosowania Zasad (polityki) rachunkowości przy sporządzaniu pakietów sprawozdawczych, które są podstawą sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy MEDIACAP. Pakiety sprawozdawcze są weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta w trakcie przeprowadzania badania lub przeglądu audytowego skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy MEDIACAP.

Roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy MEDIACAP podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Półroczne sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdanie skonsolidowane finansowe Grupy MEDIACAP podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta. Spółka wybrała podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dla spółek Grupy oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy MEDIACAP w 2018 i 2019 roku uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2018. Przegląd i badanie wyżej wymienionych sprawozdań zgodnie z uchwałą został przeprowadzony przez firmę Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej 16 lipca 2018 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA  za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania  sprawozdania finansowego MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.