RAPORTY BIEŻĄCE – 2010

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2010/01/06

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych EM Lab SA dokonało skupu 11.066 sztuk akcji własnych po średniej cenie 1,04 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,099 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie EM LAB SA skupił 86.388 sztuk akcji, co stanowi 0,776 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.(więcej…)

 • 2010/01/29

  Zarząd EM Lab S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2010/02/12

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w dniu 11 lutego 2010r. Spółka nabyła 75% udziałów tj. 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów w spółce Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. a Sp. z o.o. za łączną kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych. W ramach umowy EM Lab SA zobowiązał się do zabezpieczenia 75% finansowania spółki w łącznej wysokości około 580.000,00 pln.(więcej…)

 • 2010/02/12

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w dniu 11 lutego 2010r. nastąpiła zmiana w zarządzie spółki zależnej Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o.
  Dotychczasowy zarząd:
  Tiedemann Christian- Członek Zarządu
  Berkan Barbara- Członek Zarządu
  (więcej…)

 • 2010/02/18

  Zarząd EM LAB SA informuje, iż data publikacji raportu rocznego za 2010 rok podana w komunikacie bieżącym nr 2/2010 uległa zmianie z 16 kwietnia 2010 na 30 kwietnia 2010 r.

  Podstawa prawna: §6.12.2 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 363/2009(więcej…)

 • 2010/02/23

  Zarząd EM Lab SA informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z członkowstwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Jacek Olechowski-Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Hubert Janiszewski, który dotychczas był Członkiem Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej dołączył Julian Kozankiewicz- dotychczasowy Prezes Zarządu.
  (więcej…)

 • 2010/02/23

  Zarząd EM Lab SA informuje o zmianie w składzie Zarządu Spółki. W dniu 23 lutego 2010r. Julian Kozankiewicz zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu. Julian Kozankiewicz został Członkiem Rady Nadzorczej. Nowym Prezesem Zarządu został Jacek Olechowski- dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej.(więcej…)

 • 2010/02/26

  Zarząd EM Lab S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 26 lutego 2010 r. od Członka Rady Nadzorczej p. Juliana Kozankiewicza w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o zbyciu przez p. Juliana Kozakiewicza 1.338.779 akcji Spółki, za cenę 66.938,95 zł, to jest po cenie 5 gr. za jedną akcję, co spowodowało zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce do poziomu poniżej 5%. Zbycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży poza rynkiem NewConnect zawartej w dniu 25 lutego 2010 r. w Warszawie w związku z zawartą umową opcji. (więcej…)

 • 2010/02/26

  Zarząd EM Lab S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 26 lutego 2010 r. od Posella Management Ltd na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i od p. Jacka Olechowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Posella Management Ltd, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu (więcej…)

 • 2010/03/22

  Zarząd EM Lab SA zawiadamia, iż nowy adres Spółki to: ul Bema 65, 01-244 Warszawa.(więcej…)

 • 2010/04/19

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2010 zawarł umowę z bankiem PeKaO SA w celu zabezpieczenia 75% kredytu udzielonego 5 lutego 2010r. firmie Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.w wysokości 400.000 zł w której Spółka ma 75% udziałów. (więcej…)

 • 2010/04/29

  Zarząd EM LAB SA informuje, iż data publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku podana w komunikacie bieżącym nr 2/2010 uległa zmianie z 17 maja 2010 na 30 kwietnia 2010 r.(więcej…)

 • 2010/05/11

  Zarząd EM Lab SA przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku.(więcej…)

 • 2010/05/26

  Zarząd EM LAB SA przekazuje do wiadomości, że 16.06.2010 odbędzie się spotkanie z inwestorami w siedzibie spółki - przy ulicy Bema 65 w Warszawie o godzinie 10:00, na którym zostanie zaprezentowana strategia spółki oraz jej bieżąca sytuacja rynkowa.(więcej…)

 • 2010/05/27

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 maja 2010 roku od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego oraz Członka Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza, (więcej…)

 • 2010/06/02

  Zarząd EM Lab S.A. ("Spółka") na podstawie §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", przekazuje do wiadomości publicznej treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 10.00 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki. (więcej…)

 • 2010/06/09

  Zarząd EM LAB SA informuje, że w dniu 8 czerwca 2010 r. Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na kompleksową obsługę działań marketingowych operatora na rynku korporacyjnym. Szacowana wartość kontraktu wyniesie 3,6 miliona złotych brutto, na przestrzeni 12 miesięcy. Podpisana umowa jest kolejnym etapem współpracy rozpoczętej w 2009.(więcej…)

 • 2010/06/16

  Zarząd EM Lab SA podaje do publicznej wiadomości strategię Spółki na lata 2010-2013.(więcej…)

 • 2010/06/24

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych od Członków Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza oraz Marka Żołędziowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Versalin Properties Limited (spółka której jedynym udziałowcem jest Marek Żołędziowski) 397.741 akcji Spółki od Juliana Kozankiewicza, za cenę 19.887,05 zł, to jest po cenie 5 gr. za jedną akcję. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy zakupu poza rynkiem NewConnect podpisanej w dniu 23 czerwca 2010 w Warszawie, w związku z wykonaniem opcji zawartej w porozumieniu wspólników zawartym w dniu 14 kwietnia 2008.(więcej…)

 • 2010/06/30

  Zarząd EM Lab SA ("Spółka") przekazuje, w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2010 roku. (więcej…)

 • 2010/07/02

  Zarząd spółki EM Lab SA informuje, iż spółka EM Lab SA wypowiedziała umowę na pełnienie funkcji animatora którą miała podpisaną z Beskidzkim Domem Maklerskim SA z siedzibą w Bielsku-Białej.(więcej…)

 • 2010/07/16

  Zarząd Spółki EM Lab S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał od spółki zależnej Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. informację o zmianie składu Zarządu tej spółki.(więcej…)

 • 2010/07/19

  Zarząd spółki EM Lab SA informuje, iż w dniu dzisiejszym tj.19 lipca 2010 Spółka zawarła umowę sprzedaży akcji.(więcej…)

 • 2010/08/12

  Zarząd EM LAB SA informuje, iż data publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku podana w komunikacie bieżącym nr 2/2010 uległa zmianie z 16 sierpnia 2010 na 12 sierpnia 2010 r.
  (więcej…)

 • 2010/08/24

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24.08.2010 od Dritosa Management Limited w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Dritosa Management Limited 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki za cenę 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł),

  (więcej…)

 • 2010/08/25

  W związku z omyłką pisarską w raporcie bieżącym nr 34/2010 Zarząd EM Lab SA informuje, iż prawidłowa treść komunikatu powinna brzmieć: Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24.08.2010 od Dritosa Management Limited w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Dritosa Management Limited 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy)

  (więcej…)

 • 2010/08/25

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25.08.2010 od Marka Żołędziowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Versalin Properties Limited (spółka której jedynym udziałowcem jest Marek Żołędziowski) 260.000 akcji (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) Spółki za cenę 312.000 zł (trzysta dwanaście tysięcy zł), to jest po cenie 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję, co stanowi 2,34 % wszystkich akcji Em Lab SA. Zbycie nastąpiło na podstawie transakcji pakietowej zawartej w dniu 25.08.2010 w Warszawie.(więcej…)

 • 2010/09/03

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 3 września 2010 od BRE Wealth Management S.A. w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o przekroczeniu w dniu 25 sierpnia 2010 przez klientów BRE Wealth Management S.A. progu 5 % udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. (więcej…)

 • 2010/09/10

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie wpisu dokonanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 01 września 2010 nastąpiła zmiana nazwy Spółki EM Lab SA na nową nazwę MEDIACAP SA. (więcej…)

 • 2010/09/13

  Zarząd MEDIACAP SA (poprzednia nazwa EM Lab SA) informuje, że na podstawie komunikatu otrzymanego od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 13 września 2010, począwszy od dnia 14 września 2010 akcje Spółki będą notowane pod nazwą MEDIACAP i oznaczeniem MCP.(więcej…)

 • 2010/09/20

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka wygrała przetarg na dostawę usług eventowych o budżecie w przedziale 1,00-1,50 MLN PLN dla wiodącej międzynarodowej korporacji, która nie była dotąd klientem spółki. (więcej…)

 • 2010/09/22

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka wygrała przetarg na dostawę usług eventowych o budżecie w przedziale 0,25-0,50 MLN dla wiodącej krajowej firmy, która nie była dotąd klientem spółki. (więcej…)

 • 2010/11/26

  Szanowni Państwo,

  W imieniu grupy MEDIACAP SA mamy przyjemność zaprosić Państwa na
  prezentację dla inwestorów, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 o
  godzinie 10:00 w siedzibie spółki przy ulicy Bema 65 w Warszawie (wjazd od
  ul. Prymasa Tysiąclecia).(więcej…)

 • 2010/12/06

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 grudnia 2010 od Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Dritosa Management Limited (spółka której jedynym udziałowcem jest Członek Rady Nadzorczej) 250.000 akcji (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Spółki za cenę 400.000 zł (czterysta tysięcy zł), to jest po cenie 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję, co stanowi 2,25 % wszystkich akcji MEDIACAP SA. (więcej…)

 • 2010/12/17

  Warszawa Sp. z o.o. w wysokości 500.000 PLN. Decyzja o udzielenie finansowania została podjęta w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej MEDIACAP SA oraz zgodnie z umową nabycia udziałów w Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisaną w dniu 11 lutego 2010.(więcej…)

 • 2010/12/21

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 stycznia 2011 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki. (więcej…)