RAPORTY BIEŻĄCE – 2010

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/09/03

  (37/2010) Nabycie 6,23% akcji EM Lab SA przez klientów BRE Wealth Management SA

  Zarząd EM Lab SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 3 września 2010 od BRE Wealth Management S.A. w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o przekroczeniu w dniu 25 sierpnia 2010 przez klientów BRE Wealth Management S.A. progu 5 % udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia klienci BRE Wealth Management przed nabyciem akcji posiadali łącznie 347 499 akcji Spółki, co stanowiło 3,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 347 499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 3,12% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  W wyniku nabycia akcji w dniu 25 sierpnia 2010 roku Klienci BRE Wealth Management posiadają obecnie 693 734 akcji Spółki, które stanowią 6,23% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 693 734 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co daje 6,23% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia nie istnieją żadne podmioty zależne od BRE Wealth Management, które posiadałyby akcje Spółki oraz nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Art. 69 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI