RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2011/01/19

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 stycznia 2011 posiadali co najmniej 5% głosów.(więcej…)

 • 2011/01/19

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2011 roku. (więcej…)

 • 2011/01/19

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z członkowstwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Tomasz Grzybowski oraz Pan Julian Kozankiewicz a powołani zostali Pan Piotr Kuc (przez WZA) oraz Pan Filip Friedmann (przez Posellę).(więcej…)

 • 2011/01/31

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2011/03/04

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (więcej…)

 • 2011/05/05

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. wygrała przetarg na dostawę usług o charakterze w pełni zintegrowanym, obejmujące działania typu above the line, below the line, direct i digital o planowanym budżecie w przedziale 1-1,5 MLN PLN dla międzynarodowej korporacji, która nie była dotąd klientem spółki. (więcej…)

 • 2011/05/18

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych w dniu 18 maja 2011 r. dokonał skupu 42.000 sztuk akcji własnych, po cenie nominalnej. (więcej…)

 • 2011/05/23

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA podaje do publicznej informacji Regulamin skupu akcji własnych, który przewiduje rozpoczęcie skupu akcji własnych nie wcześniej niż w dniu 23 maja 2011r. Treść Regulaminu znajduje się w załączeniu.(więcej…)

 • 2011/05/25

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010.(więcej…)

 • 2011/05/26

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 26 maja 2011 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej, o nabyciu 500 akcji Spółki, za cenę 400 PLN, to jest po cenie 0,80 PLN za jedną akcję; 1284 akcji Spółki za cenę 1078,56 PLN, to jest po cenie 0,84 PLN za jedną akcję; 383 akcji Spółki za cenę 329,38 PLN, to jest po 0,86 PLN za jedną akcję; 1264 akcji Spółki za cenę 1074,40 PLN, to jest po 0,85 PLN za jedną akcję.(więcej…)

 • 2011/05/31

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 1.000 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,83 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,009 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 87.388 sztuk akcji, co stanowi 0,7848 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.(więcej…)

 • 2011/05/31

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (więcej…)

 • 2011/06/03

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki publikuje porządek obrad wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku.(więcej…)

 • 2011/06/14

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej , o nabyciu 1.500 akcji Spółki, za cenę 1.170 PLN, to jest po cenie 0,78 PLN za jedną akcję. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.(więcej…)

 • 2011/06/14

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 1.100 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,83 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,01% wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 143.488 sztuk akcji, co stanowi 1,2886 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.(więcej…)

 • 2011/06/21

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 650 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,78 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,0058 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 144.138 sztuk akcji, co stanowi 1,2945 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.(więcej…)

 • 2011/06/29

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2011 roku. (więcej…)

 • 2011/07/04

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 posiadali co najmniej 5% głosów.(więcej…)

 • 2011/07/18

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 15 lipca 2011 od Versalin Properties Ltd, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i od p. Jacka Olechowskiego i p. Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Posella Management Ltd, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Versalin Properties Ltd, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 106 374 akcji Spółki, za cenę 106 374,00 PLN (sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote), czyli po cenie 1 PLN za jedną akcję, co spowodowało zmniejszenie udziału Versalin Properties Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu poniżej 15 %. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży poza rynkiem NewConnect zawartej w dniu 15 lipca 2011.(więcej…)

 • 2011/07/18

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę usług kreatywnych, strategicznych i produkcyjnych dla wiodącej międzynarodowej korporacji z branży motoryzacyjnej. Szczegółowe warunki umowy nie pozwalają na ujawnienie marki klienta.(więcej…)

 • 2011/07/28

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 28 lipca 2011 Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na kompleksową obsługę działań marketingowych operatora na rynku korporacyjnym.(więcej…)

 • 2011/08/26

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę na długofalową obsługę zintegrowanych działań dla Złotych Tarasów. (więcej…)

 • 2011/08/29

  Emitent informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 r. Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o nałożeniu na MEDIACAP SA dopłat do kapitału spółki zależnej w wysokości 26.660 PLN na każdy udział posiadany przez MEDIACAP SA. Dopłaty są przeznaczone na kapitał rezerwowy spółki zależnej.(więcej…)

 • 2011/09/06

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał od spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. informację o zmianie składu Zarządu tej spółki.(więcej…)

 • 2011/10/07

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. wygrała przetarg na długofalową obsługę działań dla międzynarodowej firmy usługowej o wartości zleceń powyżej 2M.(więcej…)

 • 2011/10/12

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 11 października 2011 od Versalin Properties Ltd, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i od p. Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umów nabycia przez Versalin Properties Ltd, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, za cenę 105 000,00 PLN (sto pięć tysięcy złotych), czyli po cenie 0,70 PLN (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję, co spowodowało zwiększenie udziału Versalin Properties Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu powyżej 15 %. Podpisanie umów nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 10 października 2011.(więcej…)