RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/05/18

  (2/2011) Skup akcji własnych z przeznaczeniem na program motywacyjny

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych w dniu 18 maja 2011 r. dokonał skupu 42.000 sztuk akcji własnych, po cenie nominalnej. Skupione akcje stanowią 0, 377193 % wszystkich akcji Spółki. Część akcji została nabyta od członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

  Akcje zostaną przeznaczone na nowy program motywacyjny dla kadry menedżerskiej. Skup akcji własnych rozpoczął się w dniu 17 maja 2011 roku i odbywał się w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie skupu tych akcji przyjętym przez zarząd zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w drodze uchwały nr 5 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie skupu akcji własnych.

  Spółka zawarła umowy sprzedaży akcji, na mocy których nabyła od wskazanych akcjonariuszy akcje o wartości nominalnej 0,05 PLN każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 2.100 PLN, za cenę ich wartości nominalnej. Akcje zostaną przeznaczone na nowy program motywacyjny dla kadry menedżerskiej. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy nabycia tych akcji poza rynkiem NewConnect. Umowy nabycia akcji zostały zawarte w wykonaniu Umowy wspólników Spółki z dnia 30 października 2007 roku oraz Aneksu do tej umowy z dnia 23 czerwca 2010 r.

  Od dnia rozpoczęcia skupu Spółka nabyła łącznie 141.388 sztuk akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią 1,269775 % kapitału zakładowego Spółki.
  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  18-05-2011 Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI