RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/07/18

  (13/2011) Nabycie akcji MEDIACAP SA przez Posella Management Ltd - zwiększenie udziału w spółce do 28,17%

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 15 lipca 2011 od Versalin Properties Ltd, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i od p. Jacka Olechowskiego i p. Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Posella Management Ltd, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Versalin Properties Ltd, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 106 374 akcji Spółki, za cenę 106 374,00 PLN (sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote), czyli po cenie 1 PLN za jedną akcję, co spowodowało zmniejszenie udziału Versalin Properties Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu poniżej 15 %. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży poza rynkiem NewConnect zawartej w dniu 15 lipca 2011.Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Properties Ltd: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Properties Ltd przed zmianą udziału: 1 695 211 akcji, co stanowi 15,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 695 211 głosów, co stanowi 15,22% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji: 1 588 837 akcji, co stanowi 14,27 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 588 837 głosów, co stanowi 14,27 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Properties Ltd nie posiada akcji Spółki; (iv) Versalin Properties Ltd nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Posella Management Ltd.: (i) liczba akcji posiadanych przez Posella Management Ltd. przed zmianą udziału: 3 030 079 akcji, co stanowiło 27,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3 030 079 głosów, co stanowiło 27,21% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji: 3 136 453, co stanowi 28,17% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3 136 453 głosów, co stanowi 28,17% ogólnej liczby głosów w Spółce, (iii) żaden podmiot zależny od Posella Management Ltd nie posiada akcji Spółki; (iv) Posella Management Ltd. nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu MEDIACAP SA bezpośrednio i pośrednio posiada
  3 502 923 akcji co stanowi 31,46% kapitału zakładowego Spółki.
  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  18-07-2011 Jacek Olecgowski Prezes Zarządu
  18-07-2011 Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI