RAPORTY BIEŻĄCE – 2012

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2012/07/02

  (4/2012) Nabycie akcji Spółki przez Frinanti Limited- spółkę kontrolowaną przez Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 2 lipca 2012 od Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy nabycia przez Frinanti Limited, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 188 000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki, za cenę 99 640,00 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), czyli po cenie 0,53 PLN (pięćdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 29 czerwca 2012 roku.

  Transakcja spowodowała pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Filipa Friedmanna. Przed dokonaniem transakcji Filip Friedmann posiadał bezpośrednio i pośrednio 2.043.707 akcji, stanowiących 18,35 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 2.043.707 głosów, co stanowiło 18,35 % ogólnej liczby głosów. Na skutek nabycia przez Frinanti Limited przedmiotowych akcji Filip Friedman posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 2.231.707 akcji, stanowiących 20,04 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 2.231.707 głosów, co stanowi 20,04 % ogólnej liczby głosów.

  Frinanti Limited jest podmiotem zależnym od Filipa Friedmanna i posiada 1.872.057 akcji, stanowiących 16,81 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1.872.057 głosów, co stanowi 16.81 % ogólnej liczby głosów.

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI