RAPORTY BIEŻĄCE – 2013

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2013/01/31

  Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2013/02/19

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. wygrała przetarg na długofalową obsługę ATL i BTL dla operatora sieci kablowej Vectra Media Sp. z o.o.(więcej…)

 • 2013/04/03

  W imieniu MEDIACAP SA mamy przyjemność zaprosić Państwa na "TOP PICK NewConnect DAY". Konferencja odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 z udziałem spółek z rynku NewConnect, wybranymi przez INFINITY8 S.A, w tym z MEDIACAP SA.(więcej…)

 • 2013/04/10

  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 (raport EBI: 3/2013), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:(więcej…)

 • 2013/04/18

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.(więcej…)

 • 2013/04/18

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wnioskował o wypłatę dywidendy w wysokości 9 gr na 1 akcję.(więcej…)

 • 2013/05/17

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 r. godz. 10:00 w siedzibie spółki ul. Bema 65, 01-244 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.(więcej…)

 • 2013/05/21

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 21 maja 2013 Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na realizację działań promocyjno- marketingowych. Szacowana wartość kontraktu wyniesie 3 miliony złotych brutto. Podpisana umowa jest kolejnym etapem współpracy rozpoczętej w 2009.(więcej…)

 • 2013/05/23

  Emitent, informuje że w dniu 23 maja 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę zgodnie z § 8 Umowy Spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w sprawie zwrotu udziałowcom Spółki dopłat (dokonanych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 sierpnia 2011 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym Nr 27/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) w takim samym stosunku w jakim były wpłacone.(więcej…)

 • 2013/06/20

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2013 posiadali co najmniej 5% głosów.(więcej…)

 • 2013/06/20

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 roku.(więcej…)

 • 2013/06/21

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że:
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję:
  - p. Jacek Welc
  - p. Hubert Janiszewski(więcej…)

 • 2013/06/27

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2013 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza, o nabyciu 3.500 akcji Spółki za cenę 4.130 PLN tj. 3.500 akcji po cenie 1,18 PLN za jedna akcję. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.(więcej…)

 • 2013/07/08

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 8 lipca 2013 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej - Juliana Kozankiewicza, o nabyciu 2.591 akcji Spółki za cenę 3.218,26. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.

  (więcej…)

 • 2013/07/10

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. otrzymał podpisany oryginał porozumienia ze spółką Scholz & Friends Group GmbH w sprawie ostatecznego rozliczenia ceny nabycia udziałów w spółce Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.(więcej…)

 • 2013/09/06

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka") informuje, że powziął wiadomość o przyznaniu Spółce dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".(więcej…)

 • 2013/09/12

  Zarząd MEDIACAP SA zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu Spółki MEDIACAP SA oraz spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.(więcej…)

 • 2013/09/27

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała zgodę Rady Nadzorczej na kontynuowanie prac nad przejęciem pakietu kontrolnego w dwóch spółkach. Jeden podmiot działa w segmencie usług online/e-commerce, drugi w segmencie zbierania i analizy danych marketingowych. (więcej…)

 • 2013/10/02

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 30 września 2013 r. od Frinanti Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. (więcej…)

 • 2013/10/02

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 30 września 2013 r. od Posella Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. (więcej…)

 • 2013/10/02

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 30 września 2013 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 782 475 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki, za cenę 1.001.568,00 zł (słownie: jeden milion jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), czyli po cenie 1,28 PLN (jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) za jedną akcję. (więcej…)

 • 2013/10/08

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 8 października 2013 Spółka podpisała dokument określający ramowe warunki nabycia pakietu kontrolnego tj. 53% spółki Grupa IQS Sp. z o.o (dalej "Term Sheet"). (więcej…)

 • 2013/10/23

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 23.10.2013 Spółka podpisała umowę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o wartości 1,24 M brutto na realizację koncepcji logistycznej, aranżacji przestrzeni konferencyjnej, identyfikacji wizualnej oraz oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego w ramach organizacji 19 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 9 sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz sesją organów pomocniczych, oraz kreacji i wizualizacji przestrzeni konferencyjnej na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie, na którym będzie miała miejsce Konferencja w dniach 11-22 listopada 2013 r.(więcej…)

 • 2013/10/24

  W opublikowanym w dniu wczorajszym raporcie bieżącym nr 31/2013 zostało podane błędne oznaczenie wartość kontraktu. Zamiast "1,24 M brutto" powinno być "1,24 MLN PLN brutto". Poniżej Zarząd MEDIACAP SA podaje poprawne brzmienie raportu.
  (więcej…)

 • 2013/11/04

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 4 listopada 2013 podpisał z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w kwocie 733.250,00 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).(więcej…)

 • 2013/11/25

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 8 października 2013 r. Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") pragnie niniejszym poinformować, że w dniu 22 listopada Spółka przeprowadziła transakcję, w wyniku której nabyła 53 udziały w spółce Grupa IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 26.500,00 zł, które stanowią 53% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentują taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. (więcej…)

 • 2013/12/16

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że w dniu 14 grudnia 2013 r. podpisał warunkową umowę inwestycyjną ze znaczącymi akcjonariuszami Frinanti Limited i Posella Limited (dalej "Frinanti", "Posella") dotyczącą przeprowadzenia transakcji, przewidującej nabycie przez MEDIACAP kontrolnego pakietu udziałów w spółce The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "The Digitals"), wraz z jednoczesnym zobowiązaniem się akcjonariuszy do objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym MEDIACAP.(więcej…)

 • 2013/12/19

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") pragnie niniejszym poinformować, że w dniu 19 grudnia 2013 Spółka zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").(więcej…)

 • 2013/12/20

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 27 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki ul. Domaniewska 50A III piętro, 02-672 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (więcej…)