RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2014/01/28

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 stycznia 2014 posiadali co najmniej 5% głosów.(więcej…)

 • 2014/01/28

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2014 roku.(więcej…)

 • 2014/01/30

  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent" lub "Mediacap") informuje, że w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Mediacap oraz spółkami Frinanti Limited i Posella Limited w dniu 14 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 38/2013 z 16 grudnia 2013 r.), w dniu 29 stycznia 2014 r. zawarł ze spółkami Frinanti Limited i Posella Limited warunkowe umowy sprzedaży udziałów, dotyczące nabycia i przeniesienia na Mediacap 1.224 udziałów w kapitale zakładowym The Digitals Sp. z o.o., reprezentujących 51% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 8.587.378,64 zł. (więcej…)

 • 2014/01/31

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014.(więcej…)

 • 2014/02/05

  Zarząd MEDIACAP SA zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu Spółki MEDIACAP SA.(więcej…)

 • 2014/02/13

  Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym pragnie poinformować, że z dniem 24 lutego 2014 roku Trigon Dom Maklerski SA przestaje pełnić funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta.

  (więcej…)

 • 2014/02/20

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20 lutego 2014 r. od Posella Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.(więcej…)

 • 2014/02/20

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20 lutego 2014 r. od Frinanti Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. (więcej…)

 • 2014/02/20

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20.02.2014 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.(więcej…)

 • 2014/02/20

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarząd Spółki Mediacap SA ("Spółka) z siedzibą w Warszawie niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 20 lutego 2014 r. Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki.(więcej…)

 • 2014/03/04

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego od mWealth Management SA z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej: "Ustawa"), powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. (więcej…)

 • 2014/03/18

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 18 marca 2014 r. podpisanej przez Autoryzowanego Doradcę - 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi umowy o doradztwo w zakresie wprowadzenia akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku NewConnect, wskutek czego doszło do zawarcia w/w umowy.(więcej…)

 • 2014/03/25

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego od mWealth Management SA z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej: "Ustawa"), w dniu 25 marca 2014 powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 18.03.2014r., która rozliczona została w dniu 21.03.2014r.

  (więcej…)

 • 2014/04/02

  Zarząd spółki MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że otrzymał informację od Notariusza, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nieprawidłowo podana została wysokość kapitału zakładowego w §5 tekstu jednolitego Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.01.2014 r.(więcej…)

 • 2014/04/18

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 18 kwietnia 2014 r. od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki.(więcej…)

 • 2014/04/18

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 18 kwietnia 2014 r. od pana Marka Żołędziowskiego, członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, będący podmiotem blisko związanym z członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 30 394 (trzydziestu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 60 484,06 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote sześć groszy), czyli po cenie 1,99 PLN (jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję. (więcej…)

 • 2014/05/15

  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent" lub "Mediacap") informuje, w że w dniu 15 maja 2014 r. podpisał z osobą trzecią, niepowiązaną z Mediacap, dokument (Term Sheet) ustalający ramy prowadzenia dalszych rozmów w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność podstawową w segmencie Data. (więcej…)

 • 2014/05/21

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 21 maja 2014 r. od Pana Filipa Friedmanna na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. W dniu 20 maja 2014 r. nastąpiło:

  (więcej…)

 • 2014/05/21

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 21 maja 2014 r. od Pana Jacka Olechowskiego na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. (więcej…)

 • 2014/05/26

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013.(więcej…)

 • 2014/05/26

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.(więcej…)

 • 2014/06/10

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej „Emitent” lub „MEDIACAP”) informuje, że 9 czerwca 2014 r. zawarł umowę sprzedaży z osobą fizyczną będącą jednym ze wspólników i zarazem osobą z kadry zarządzającej spółki The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „The Digitals” lub „Spółka”), na podstawie której MEDIACAP kupił od sprzedawcy 72 udziały, reprezentujące 3% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. (więcej…)

 • 2014/06/26

  Emitent, informuje że w dniu 26 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę zgodnie z § 8 Umowy Spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w sprawie zwrotu udziałowcom Spółki dopłat (dokonanych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 sierpnia 2011 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym Nr 27/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) w takim samym stosunku w jakim były wpłacone. Zwrot nastąpi w części - do łącznej kwoty 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych tj. w wysokości 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych na każdy posiadany udział.(więcej…)

 • 2014/06/27

  Zarząd Mediacap SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2014 r.

  (więcej…)

 • 2014/06/27

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku. (więcej…)

 • 2014/07/15

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej „Emitent” lub „Mediacap”) informuje, w że w dniu 14 lipca 2014 r. spółka zależna Emitenta, Grupa IQS Sp. z o.o. (dalej „Grupa IQS”), zawarła ze spółką Gemius S.A. (dalej „Gemius”) umowę sprzedaży udziałów oraz cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie przez Grupę IQS od Gemius 100 udziałów w spółce pod firmą Internetowy Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o. (dalej „IIBR”), specjalizującej się w badaniach marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.(więcej…)

 • 2014/07/28

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 25 lipca 2014r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na realizację działań eventowych.(więcej…)

 • 2014/07/28

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej również: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 673/14 postanowił zarejestrować w depozycje papierów wartościowych 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela, serii C wyemitowanych przez Spółkę: o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja oraz oznaczyć je kodem ISIN: PLEMLAB00018, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLEMLAB00018, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie (dalej: „Decyzja”), z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(więcej…)

 • 2014/07/28

  Zarząd Spółki Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda.(więcej…)

 • 2014/07/31

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 31 lipca 2014 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 925 968 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, za cenę 2.777.904,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję.(więcej…)

 • 2014/07/31

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pana Jacka Olechowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji na akcjach Spółki. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisana została następująca umowa:

  (więcej…)

 • 2014/07/31

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pani Edyty Gurazdowskiej, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy nabycia przez Edytę Gurazdowską będącą członkiem zarządu Spółki 53 515 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście) akcji Spółki, za cenę 160 545 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  (więcej…)

 • 2014/07/31

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji na akcjach Spółki. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisana została następująca umowa:

  (więcej…)

 • 2014/08/11

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako:„Spółka”) podaje do wiadomości, że uchwałą nr 908/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. (więcej…)

 • 2014/08/11

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako:„Spółka”) podaje do wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2014 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Wnioskowanym dniem pierwszego notowania ww. instrumentów finansowych Spółki jest 20 sierpnia 2014 r. (więcej…)

 • 2014/08/16

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("dalej jako: Spółka") informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął Uchwałę nr 928/2014 dotyczącą wyznaczenia na dzień 20 sierpnia 2014 r. pierwszego dnia notowania 4.992.662 (czterech milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 20 sierpnia 2014 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLEMLAB00018” oraz notowania akcji Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MEDIACAP” i oznaczeniem „MCP”.(więcej…)

 • 2014/08/19

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka") informuje, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. na podstawie Uchwały nr 673/14 z dnia 25.07.2014 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A nastąpi rejestracja 4.992.662 (czterech milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch) akcji serii C Spółki, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(więcej…)

 • 2014/10/20

  Zarząd spółki Mediacap S.A (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marka Żołędziowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 20 października 2014 roku.(więcej…)

 • 2014/12/02

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 1 grudnia 2014r. Spółka otrzymała potwierdzenie realizacji kampanii (wraz ze spółką zależną) w ramach postępowania na Kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Zasmakuj w Europie” na rynku Turcji”.(więcej…)