RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/01/30

  (3/2014) Zawarcie umów objęcia akcji serii C oraz zawarcie umów sprzedaży udziałów The Digitals Sp. z o.o.

  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent" lub "Mediacap") informuje, że w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Mediacap oraz spółkami Frinanti Limited i Posella Limited w dniu 14 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 38/2013 z 16 grudnia 2013 r.), w dniu 29 stycznia 2014 r. zawarł ze spółkami Frinanti Limited i Posella Limited warunkowe umowy sprzedaży udziałów, dotyczące nabycia i przeniesienia na Mediacap 1.224 udziałów w kapitale zakładowym The Digitals Sp. z o.o., reprezentujących 51% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 8.587.378,64 zł.

  Umowy powyższe zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym wykonania zobowiązań Frinanti Limited i Posella Limited do objęcia wszystkich akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediacap o podwyższeniu kapitału zakładowego, podjętej w dniu 27 stycznia 2014 r. (raport bieżący nr 2/2014 z 28 stycznia 2014 r.).
  Bezpośrednio po zawarciu warunkowych umów sprzedaży zostały zawarte umowy objęcia przez Frinanti Limited i Posella Limited łącznie 4.992.662 akcji serii na okaziciela serii C Mediacap za cenę emisyjną wynoszącą 1,72 zł, tj. za łączną cenę emisyjną za wszystkie obejmowane akcje wynoszącą 8.587.378,64 zł. Wobec powyższego, w dniu 29 stycznia 2014 r. warunek zawieszający nabycia udziałów The Digitals Sp. z o.o. został spełniony.

  Niniejsza informacja stanowi informację istotną w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", ze względu na fakt, że wartość transakcji przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI