RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/02/20

  (5/2014) Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20 lutego 2014 r. od Posella Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

  Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze subskrypcji prywatnej.

  Podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited spowodowało pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Jacka Olechowskiego oraz zmniejszenie stanu posiadania akcji. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Jacek Olechowski posiadał bezpośrednio i pośrednio 5 494 980 akcji, stanowiących 49,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 494 980 głosów, co stanowiło 49,35 % ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia Jacek Olechowski posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 984 457 akcji, stanowiących 37,11 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 984 457 głosów, co stanowi 37,11 % ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Posella Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Posella Limited przed zmianą udziału: 5 008 510 akcji, co stanowiło 44,98 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 008 510 głosów, co stanowi 44,98% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 5 497 987 akcji, co stanowi 34,09 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 497 987 głosów, co stanowi 34,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Posella Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Posella Limited jest podmiotem blisko związanym z Jackiem Olechowskim; (v) Posella Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI