RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/02/20

  (3/2014) Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej - Marka Żołędziowskiego

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20.02.2014 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

  Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze subskrypcji prywatnej.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spowodowało zmniejszenie stanu posiadania akcji przez Marka Żołędziowskiego. Przed zajściem wyżej wymienionego zdarzenia Marek Żołędziowski posiadał pośrednio 956 362 akcje, stanowiące 8,59 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 956 362 głosów, co stanowiło 8,59 % ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia Marek Żołędziowski posiada aktualnie pośrednio 956 362 akcje, stanowiące 5,93 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 956 362 głosów, co stanowi 5,93 % ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Limited przed zmianą udziału: 956 362 akcji, co stanowiło 8,59 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 956 362 głosów, co stanowiło 8,59% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 956 362 akcji, co stanowi 5,93 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 956 362 głosów, co stanowi 5,93 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Versalin Limited jest podmiotem blisko związanym z Markiem Żołędziowskim; (v) Versalin Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI