RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/02/20

  (9/2014) Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki Mediacap SA

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarząd Spółki Mediacap SA ("Spółka) z siedzibą w Warszawie niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 20 lutego 2014 r. Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki.

  Dokonano zmiany §5 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:

  § 5
  Kapitał zakładowy

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 806.377,10 zł (osiemset sześć trzysta siedemdziesiąt siedem
  złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:
  a) 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii Ao kolejnych numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały zajęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem; oraz
  b) 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 10.000.001 do 11.134.880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz
  c) 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) niepodzielne akcje zwykłe na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do 16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

  oraz dodano §5a o następującym brzmieniu:

  § 5 a
  Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

  1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 124.816,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć) i dzieli się na nie więcej niż: 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
  2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 5a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [*] 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o którychmowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.

  W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający wprowadzone zmiany.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI