RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/03/04

  (5/2014) Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do poziomu 4,78%

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego od mWealth Management SA z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej: "Ustawa"), powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

  Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze subskrypcji prywatnej.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spowodowało zmniejszenie stanu posiadania akcji przez mWealth Management SA. Przed zajściem wyżej wymienionego zdarzenia mWealth Management SA posiadała 771 152 akcje, stanowiące 6,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 771 152 głosów, co stanowiło 6,93 % ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia mWealth Management SA posiada aktualnie 771 152 akcje, stanowiące 4,78 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 771 152 głosów, co stanowi 4,78 % ogólnej liczby głosów.

  mWealth Management SA poinformowała także, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mWealth Management SA, które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI