RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/03/25

  (7/2014) Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do poziomu 5,05%

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego od mWealth Management SA z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej: "Ustawa"), w dniu 25 marca 2014 powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 18.03.2014r., która rozliczona została w dniu 21.03.2014r.

  Przed nabyciem akcji Spółki mWealth Management SA posiadała 798 421 akcji, stanowiących 4,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 798 421 głosów, co stanowiło 4,95 % ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia doszło do przekroczenia progu 5 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów. mWealth Management SA posiada aktualnie 814 636 akcji, stanowiących 5,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 814 636 głosów, co stanowi 5,05 % ogólnej liczby głosów.

  mWealth Management SA poinformowała także, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mWealth Management SA, które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI