RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/04/18

  (8/2014) Zbycie akcji Emitenta przez podmiot blisko powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 18 kwietnia 2014 r. od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki.

  W dniu 17 kwietnia 2014 r. zawarta została umowa zbycia przez Frinanti Limited, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 369 606 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć) akcji Spółki, za cenę 735 515,94 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), czyli po cenie 1,99 PLN (jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję. Zbycie nastąpiło na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Podpisanie umowy sprzedaży akcji nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 17 kwietnia 2014 roku.

  Transakcje spowodowały pośrednie zbycie akcji w Spółce przez pana Filipa Friedmanna. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Filip Friedmann posiadał bezpośrednio i pośrednio 5 645 310 akcji, stanowiących 35 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 645 310 głosów, co stanowiło 35 % ogólnej liczby głosów. Na skutek zbycia przez Frinanti Limited przedmiotowych akcji pan Filip Friedman posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 275 704 akcji, stanowiących 32,71 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 275 704 głosów, co stanowi 32,71 % ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje: (i) Frinanti Limited jest podmiotem zależnym i posiada obecnie 4 916 054 akcji, stanowiących 30,48 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 4 916 054 głosów, co stanowi 30,48 % ogólnej liczby głosów, (ii) w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Zawiadamiający nie wyklucza zwiększenia bądź zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów, (iii) Zawiadamiający nie zawarł umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI