RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/04/18

  (9/2014) Zbycie akcji Emitenta przez podmiot blisko powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 18 kwietnia 2014 r. od pana Marka Żołędziowskiego, członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, będący podmiotem blisko związanym z członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 30 394 (trzydziestu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 60 484,06 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote sześć groszy), czyli po cenie 1,99 PLN (jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję.

  Zbycie nastąpiło na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Podpisanie umowy sprzedaży akcji nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 17 kwietnia 2014 roku.

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI