RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/05/21

  (10/2014) Zbycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 21 maja 2014 r. od Pana Filipa Friedmanna na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. W dniu 20 maja 2014 r. nastąpiło:

  - zbycie na rzecz podmiotu trzeciego przez Frinanti Limited 412.869 akcji zwykłych na okaziciela Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect, w drodze dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych stron oraz dokonania właściwych rozliczeń w depozycie papierów wartościowych

  - zbycie przez Frinanti Limited na rzecz Posella Limited 237.131 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C mających postać dokumentu.

  Ww. transakcje nastąpiły w wykonaniu umów cywilnoprawnych zawartych poza rynkiem New Connect. W obu transakcjach wartość akcji Spółki ustalono na 3,20 zł.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Frinanti Limited: (i) Filip Friedmann jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, (ii) Frinanti Limited jest podmiotem blisko powiązanym z Filipem Friedmannem.

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI