RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/06/10

  (21/2014) Zwiększenie udziału w The Digitals Sp. z o.o. z 51% do 54%

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej „Emitent” lub „MEDIACAP”) informuje, że 9 czerwca 2014 r. zawarł umowę sprzedaży z osobą fizyczną będącą jednym ze wspólników i zarazem osobą z kadry zarządzającej spółki The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „The Digitals” lub „Spółka”), na podstawie której MEDIACAP kupił od sprzedawcy 72 udziały, reprezentujące 3% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Tym samym udział MEDIACAP w Spółce wzrósł do 54%. Pozostałe 46% udziałów The Digitals nadal pozostaje w rękach kadry zarządzającej: Panów Artura Karczykowskiego i Bartosza Aninowskiego (w ramach jego wspólnoty małżeńskiej).

  The Digitals jest wiodącym dostawcą usług z zakresu reklamy w internecie oraz budowy dedykowanych systemów IT, z naciskiem na funkcjonalności: front-end, wsparcia dla sprzedaży i wsparcia zarządzania.

  Strony ustaliły, że cena sprzedaży będzie uzależniona od średniej z osiągniętych przez Spółkę wyników ze sprzedaży i wyników netto za 2014 i 2015 i wynosić będzie nie więcej niż 480.000 zł.

  Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od przyjętych dla tego typu transakcji i obejmują standardowe klauzule zobowiązania do poufności, oświadczenia zbywcy dotyczące przedmiotu transakcji oraz zasady odpowiedzialności za prawdziwość tych oświadczeń.

  Niniejsza informacja stanowi informację istotną w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", ze względu na fakt, że Emitent uważa zawartą umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego perspektywy rozwoju.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI