RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/07/15

  (26/2014) Nabycie przez Grupa IQS Sp. z o.o. (spółka zależna od MEDIACAP S.A.) 100% udziałów spółki Internetowy Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o.

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej „Emitent” lub „Mediacap”) informuje, w że w dniu 14 lipca 2014 r. spółka zależna Emitenta, Grupa IQS Sp. z o.o. (dalej „Grupa IQS”), zawarła ze spółką Gemius S.A. (dalej „Gemius”) umowę sprzedaży udziałów oraz cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie przez Grupę IQS od Gemius 100 udziałów w spółce pod firmą Internetowy Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o. (dalej „IIBR”), specjalizującej się w badaniach marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.Nabywane udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w IIBR. Dodatkowo, w ramach transakcji Grupa IQS stanie się uprawnionym z wierzytelności wobec IIBR z tytułu udzielonych tej spółce przez zbywcę pożyczek oraz z tytułu wynagrodzeń za świadczone usługi. Wartość transakcji, rozumiana jako łączna kwota, jaką Grupa IQS zapłaci zbywcy, ustalona została w maksymalnej wysokości 1.307.541,44 zł, z czego 100.000 zł stanowi cenę sprzedaży udziałów, a pozostała część zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia IIBR wobec zbywcy. Umowa przewiduje, że cena sprzedaży w wysokości 100.000 zł oraz kwota w wysokości 900.001 złotych płatna jest w dniu podpisania umowy, natomiast pozostała część uzgodnionej wartości maksymalnej, płatna jest do 31 sierpnia 2014 r. Ostateczna wysokość końcowej płatności uzależniona jest od wartości umówionych składników kapitału obrotowego IIBR według stanu na dzień 31 lipca 2014 r.

  Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od przyjętych dla tego typu transakcji i obejmują standardowe klauzule zobowiązania do poufności, oświadczenia zbywcy dotyczące przedmiotu transakcji oraz zasady odpowiedzialności za prawdziwość tych oświadczeń.

  Niniejsza informacja stanowi informację istotną w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", ze względu na fakt, że Emitent uważa zawartą umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI