RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/07/28

  (28/2014) MEDIACAP SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej również: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 673/14 postanowił zarejestrować w depozycje papierów wartościowych 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela, serii C wyemitowanych przez Spółkę: o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja oraz oznaczyć je kodem ISIN: PLEMLAB00018, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLEMLAB00018, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie (dalej: „Decyzja”), z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

  Decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej Decyzji, jako dzień rozpoczęcia notowania tych akcji.
  Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEDIACAP SA z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI