RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/07/31

  (16/2014) Zbycie akcji Spółki przez Versalin Limited

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 31 lipca 2014 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 925 968 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, za cenę 2.777.904,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję.

  Podpisanie umów zbycia akcji nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisane zostały następujące umowy:
  - umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Posella Limited 452 674 (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 1 358 022 PLN (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy i dwadzieścia dwa złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku,
  - umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Frinanti Limited 419 779 (czterystu dziewiętnastu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki, za cenę 1 259 337 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku,
  - umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Edyty Gurazdowskiej 53 515 (pięćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset piętnastu) akcji Spółki, za cenę 160 545 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  Transakcja spowodowała pośrednie zbycie akcji w Spółce przez Marka Żołędziowskiego. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Marek Żołędziowski posiadał pośrednio 925 968 akcji, stanowiących 5,74 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 925 968 głosów, co stanowiło 5,74 % ogólnej liczby głosów. Na skutek zbycia przez Versalin Limited przedmiotowych akcji Marek Żołędziowski nie posiada aktualnie żadnych akcji, stanowiących jakikolwiek udział w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Limited przed zmianą udziału: 925 968 akcji, co stanowiło 5,74 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 925 968 głosów, co stanowiło 5,74 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji bezpośrednio wynosi 0 akcji, co stanowi 0 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 0 głosów, co stanowi 0 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Versalin Limited jest podmiotem zależnym od Marka Żołędziowskiego; (v) Versalin Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI