RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/07/31

  (17/2014) Nabycie akcji Spółki przez Posella Limited

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pana Jacka Olechowskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji na akcjach Spółki. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisana została następująca umowa:

  - umowa nabycia od Versalin Limited przez Posella Limited 452 674 (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 1 358 022 PLN (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy i dwadzieścia dwa złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  Transakcja spowodowała pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Jacka Olechowskiego. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Jacek Olechowski posiadał bezpośrednio i pośrednio 5 984 457 akcji, stanowiących 37,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 984 457 głosów, co stanowiło 37,11 % ogólnej liczby głosów. Na skutek dokonania wskazanej wyżej transakcji Jacek Olechowski posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 6 437 131 akcji, stanowiących 39,92 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 6 437 131 głosów, co stanowi 39,92 % ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienie zawierało także następujące informacje w stosunku do Posella Limited: (i) liczba akcji posiadanych bezpośrednio przez Posella Limited przed zmianą udziału: 5 497 987 akcji, co stanowiło 34,09 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających pośrednio i bezpośrednio do 5 497 987 głosów, co stanowiło 34,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji bezpośrednio przez Spółkę 5 950 661 akcji, co stanowi 36,09 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 950 661 głosów, co stanowi 36,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Posella Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Posella Limited jest podmiotem blisko powiązanym z Jackiem Olechowskim; (v) Posella Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI