RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/07/31

  (19/2014) Nabycie akcji Spółki przez Edytę Gurazdowską

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pani Edyty Gurazdowskiej, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy nabycia przez Edytę Gurazdowską będącą członkiem zarządu Spółki 53 515 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście) akcji Spółki, za cenę 160 545 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  Transakcja spowodowała nabycie od spółki Versalin Limited akcji w Spółce przez Edytę Gurazdowską. Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Edyta Gurazdowska posiadała 30 141 akcji, stanowiących 0,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 30 141 głosów, co stanowiło 0,19 % ogólnej liczby głosów. Na skutek zbycia przez Versalin Limited przedmiotowych akcji na rzecz p. Edyty Gurazdowskiej posiada ona aktualnie 83 656 akcji, stanowiących 0,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 83 656 głosów, co stanowi 0,52 % ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienie zawierało także następujące informacje w stosunku do Edyty Gurazdowskiej: (i) liczba akcji posiadanych przez Edytę Gurazdowską przed zmianą udziału: 30 141 akcji, co stanowiło 0,19 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 30 141 głosów, co stanowiło 0,19 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji bezpośrednio 83 656 akcji, co stanowi 0,52 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 83 656 głosów, co stanowi 0,52 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Edyty Gurazdowskiej nie posiada akcji Spółki; (iv) Edyta Gurazdowska nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI