RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/07/31

  (18/2014) Nabycie akcji Spółki przez Frinanti Limited Nabycie akcji Spółki przez Frinanti Limited

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji na akcjach Spółki. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisana została następująca umowa:

  - umowa nabycia przez Frinanti Limited od Versalin Limited 419 779 (czterystu dziewiętnastu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki, za cenę 1 259 337 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku.

  Transakcja spowodowała pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Filipa Friedmanna. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Filip Friedmann posiadał bezpośrednio i pośrednio 4 625 704, stanowiących 28,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 4 625 704 głosów, co stanowiło 28,68 % ogólnej liczby głosów. Na skutek dokonania wskazanej wyżej transakcji Filip Friedman posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 045 483 akcji, stanowiących 31,28 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 045 483 głosów, co stanowi 31,28 % ogólnej liczby głosów.

  Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Frinanti Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Frinanti Limited przed zmianą udziału: 4 266 054 akcji, co stanowiło 26,45 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 266 054 głosów, co stanowiło 26,45 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 4 685 833 akcji, co stanowi 29,05 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 685 833 głosów, co stanowi 29,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Frinanti Limited jest podmiotem blisko związanym z Filipem Friedmannem; (v) Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI