RAPORTY BIEŻĄCE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/02/05

  (6/2015) Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 23 lutego 2015 r.

  Zarząd spółki MEDIACAP S.A. niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza Posella Limited dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki MEDIACAP S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2015 r.
  Akcjonariusz zażądał umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A-C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;

  W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad (poprzez dodanie pkt. 7), który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie zmiany uchwały z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie dematerializacji papierów wartościowych emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A-C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwaloną zmianę.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ujednoliconą treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem akcjonariusza, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ujednolicony formularz do głosowania przez pełnomocnika, uwzględniające nowy porządek obrad.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 w zw. z § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI