RAPORTY BIEŻĄCE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/07/02

  (31/2015) Zwiększenie stanu posiadania w IQS Sp. z o.o. z 53% do 60%

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 2 lipca 2015 r., MEDIACAP SA zwiększył do 60% swój stan posiadania w kapitale zakładowym spółki IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "IQS") nabywając od osoby fizycznej 7 udziałów, stanowiących 7% udziału w kapitale zakładowym IQS oraz reprezentujących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

  Wszystkie pozostałe udziały w IQS znajdują się w rękach kadry zarządzającej spółki.

  Warunki transakcji nie odbiegają od przyjętych dla tego typu transakcji i obejmują standardowe klauzule dotyczące zakazu konkurencji, zobowiązania do poufności, oświadczenia sprzedawcy dotyczące przedmiotu transakcji oraz zasady odpowiedzialności za prawdziwość tych oświadczeń.

  Cena sprzedaży udziałów nie przekracza 20% wartości kapitałów własnych MEDIACAP, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Niezależnie od powyższego, w ocenie MEDIACAP, biorąc pod uwagę zwiększenie stanu posiadania w IQS wyniku zawartej umowy, umowa może stanowić umowę istotną w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego perspektywy rozwoju.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI