RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2017/01/30

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 r.:

  (więcej…)

 • 2017/02/10

  Zarząd MEDIACAP SA dalej: Emitent informuje, że spółka otrzymała istotne zlecenie od międzynarodowej firmy usługowej. Zgodnie z warunkami zlecenia Emitent będzie świadczyć usługi do końca 2017 roku w zakresie realizacji projektu kontrahenta. Wartość usług szacowana jest na 700 tys. USD, jednakże zgodnie z warunkami zlecenia nie przekroczy 800 tys. USD.(więcej…)

 • 2017/02/10

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mediacap Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

  (więcej…)

 • 2017/02/13

  Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Mediacap S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku Emitent podpisał dokument ustalający wstępne warunki transakcji ("Term Sheet") z niektórymi udziałowcami spółki prowadzącej działalność w obszarze content marketing video ("Spółka") dotyczący nabycia oraz objęcia nowych udziałów w Spółce, pozwalających Emitentowi, lub jego spółce zależnej, na osiągnięcie 51% udziałów oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

  (więcej…)

 • 2017/02/17

  Zarząd spółki Mediacap SA (dalej: ,,Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Filipa Friedmanna z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 17 lutego 2017 roku. Pan Filip Friedmann jako powód rezygnacji podał przyczyny osobiste.

  (więcej…)

 • 2017/02/27

  Zarząd Mediacap SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Filipa Friedmanna z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 1/02/2017 w sprawie powołania (dokooptowania) z dniem 27 lutego 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Olechowskiego.

  (więcej…)

 • 2017/03/07

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A., przekazuje do publicznej wiadomości nieautoryzowane wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

  (więcej…)

 • 2017/03/08

  Zarząd Mediacap S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 marca 2017 roku Emitent oraz spółka zależna Emitenta, The Digitals Sp. z o.o. ("The Digitals"), zawarły ze spółką TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("TalentMedia", lub "Spółka"), oraz udziałowcami Spółki, umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji The Digitals w Spółce ("Umowa Inwestycyjna"), która pozwoli The Digitals na osiągnięcie 51,11% w Talentmedia.(więcej…)

 • 2017/03/13

  Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa") informuje, że w dniu 13 marca 2017 r. powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w związku z zawiadomieniem otrzymanym od akcjonariusza, pana Filipa Friedmanna, działającego w imieniu własnym oraz podmiotu blisko z nim związanego, tj. spółki Frinanti Limited z siedzibą w Nikozji, sporządzonym na podstawie art. 69 Ustawy.(więcej…)

 • 2017/03/20

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Emitent") informuje, że spółki zależne od Emitenta, tj. Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. oraz The Digitals sp. z o.o., z dniem 31 marca 2017 roku zakończą świadczenie usług reklamowych dla operatora sieci kablowej Vectra Media Sp. z o.o. (dalej: "Vectra"). Informacja została uznana przez Emitenta za istotną ze względu na długoterminową, trwającą od 2013 roku współpracę z Vectra.

  (więcej…)

 • 2017/03/22

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 22 marca 2017 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS dnia 20 marca 2017 r. wydał postanowienie, na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego dla spółki TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  (więcej…)

 • 2017/03/29

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29.03.2017 r. spółka zależna od Emitenta - The Digitals sp. z o.o. (dalej: "Spółka") zawarła dwie umowy kredytu z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej: "Bank") z siedzibą w Katowicach.

  (więcej…)

 • 2017/04/05

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Emitent") informuje, że powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta w segmencie marketingowym otrzymała zlecenia na świadczenie usług reklamowych od firmy z branży FMCG (dalej: „Klient”). Strony w najbliższym czasie przystąpią do przygotowywania treści umowy ostatecznej.(więcej…)

 • 2017/05/01

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 30 kwietnia 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla wiceprezes zarządu p. Edyty Gurazdowskiej (dalej "Uchwała").

  (więcej…)

 • 2017/05/15

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku(więcej…)

 • 2017/05/18

  Zarząd MEDIACAP SA dalej: "Spółka", "Emitent" informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. Spółka nabyła 561 udziałów w spółce Edge Technology sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 28.050,00 zł, które stanowią 51% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentują taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.

  (więcej…)

 • 2017/05/21

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 roku, niniejszym informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego MEDIACAP SA za I kwartał 2017 z dnia 30.05.2017 roku na dzień 24.05.2017 roku.(więcej…)

 • 2017/05/24

  Zarząd Mediacap Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości nową strategię rozwoju Spółki.

  Nowa strategia zakłada koncentrację na rozwoju nowych modeli biznesowych w oparciu o trzy globalne trendy technologiczne: big data, video online i machine learning. Strategia MEDIACAP zakłada, że rozwój skalowalnych produktów technologicznych - platformy Opinie.pl, Plastream i MCN Talent Media wygeneruje w 2020 roku 76,5 mln zł przychodów i 20,7 mln zł EBITDA wobec 14,7 mln zł przychodów i 2,3 mln zł EBITDA z tych segmentów w 2016 roku.
  (więcej…)

 • 2017/05/30

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("SPÓŁKA") informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2017 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  (więcej…)

 • 2017/06/20

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 z dnia 19 czerwca 2017 roku dokonała wyboru PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych MEDIACAP SA za 2017 rok.(więcej…)

 • 2017/06/23

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. "TalentMedia" zawarła warunkowe umowy nabycia 180 udziałów w TalentMedia Balcans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie "TalentMedia Balcans" od osób fizycznych, o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł, które stanowią 90% udziałów w kapitale zakładowym TalentMedia Balcans.(więcej…)

 • 2017/06/28

  Zarząd Mediacap SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 27.06.2017 r.(więcej…)

 • 2017/06/28

  Zarząd MEDIACAP S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku.(więcej…)

 • 2017/06/30

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. informuje o ziszczeniu się w dniu 30.06.2017 r. warunków zawieszających określonych w warunkowych umowach nabycia 180 udziałów w TalentMedia Balcans sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta TalentMedia sp. z o.o. (więcej…)

 • 2017/08/07

  Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent) informuje, iż w dniu 07-08-2017 roku spółka zależna Emitenta – The Digitals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej: „Spółka”), w wyniku udziału Spółki w postępowaniu w trybie art. 54 ustawy prawo zamówień publicznych (numer referencyjny postępowania: GKP/PGE/0100/2016), zawarła umowę (dalej: „Umowa”) z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Zamawiający"), której przedmiotem jest wykonywanie przez Spółkę na rzecz Zamawiającego w ramach stałej obsługi usług polegających na realizacji kampanii reklamowych oraz działań reklamowych wspierających kampanie reklamowe.(więcej…)

 • 2017/09/05

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A., przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.(więcej…)

 • 2017/10/26

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. Szacowane przychody ze sprzedaży w Q3 2017 wyniosły 17,7 mln PLN (wzrost o 12,6 % wobec Q3 2016). Narastająco przychody od początku roku wyniosły 49,1 mln PLN (wzrost o 10,6% r/r).

  (więcej…)

 • 2017/10/30

  Zarząd MEDIACAP S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2017 r. powziął informację o planowanym połączeniu IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Data sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").(więcej…)

 • 2017/11/06

  W nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz raportu nr 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent") informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej: "Spółka"), podpisała aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient"). Na podstawie tej umowy, spółka zależna od Emitenta świadczy usługi w zakresie reklamy i promocji.(więcej…)

 • 2017/11/10

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("SPÓŁKA") informuje o zwołaniu na dzień 11 grudnia 2017 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.(więcej…)

 • 2017/11/17

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że spółka zależna od Emitenta - The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka Zależna") powzięła informację, że podmiot z branży alkoholowej (dalej: "Klient") wybrał ofertę Spółki Zależnej jako najkorzystniejszą w ramach przeprowadzonego przetargu.

  Zgodnie z ofertą Spółka Zależna od Emitenta świadczyć będzie usługi promocyjne produktów Klienta.(więcej…)

 • 2017/11/20

  W nawiązaniu do raportu nr 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r., w którym Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent") powiadomił o zawarciu przez spółkę zależną, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), aneksu do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient"), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. Spółka podpisała z Klientem oraz jego spółką powiązaną, dodatkową umowę o świadczenie usług w zakresie strategicznego doradztwa marketingowego, działań PR oraz usług reklamowych.(więcej…)

 • 2017/12/11

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2017 roku.(więcej…)

 • 2017/12/11

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 11.12.2017 r.(więcej…)

 • 2017/12/16

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że po rozważeniu znacznego potencjału rozwojowego spółki zależnej TalentMedia sp. z o.o. i jej kluczowej roli dla realizacji strategii Grupy MEDIACAP, zdecydował o modyfikacji miejsca tej spółki w obrębie Grupy kapitałowej. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 8 marca 2017 roku, Zarząd MEDIACAP S.A. informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2017 r. aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej z dnia 7 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, spółkami zależnymi The Digitals sp. z o.o. oraz TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), a także wspólnikami TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Aneks").(więcej…)

 • 2017/12/16

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w ramach zwiększenia efektywności zarządzania i współpracy zespołów w ramach segmentu MARKETING, zdecydował o modyfikacji miejsca spółki Scholz & Friends Warszawa sp.z o.o. w obrębie Grupy MEDIACAP. W dniu 15 grudnia 2017 r. zawarto porozumienie dotyczące przystąpienia do umowy wspólników z dnia 12 grudnia 2010 r. i jej zmian (dalej: "Porozumienie") pomiędzy Emitentem, Scholz & Friends Group GmbH oraz spółkami zależnymi Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka") i The Digitals sp. z o.o.(więcej…)

 • 2017/12/18

  Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent") informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia") zawarła z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Polsat Media") umowę pozyskiwania reklam do kanałów TalentMedia (dalej: "Umowa").

  Umowa ma charakter partnerski, a jej przedmiotem jest świadczenie usług Branded Content dla klientów Polsat Media. TalentMedia będzie wyłącznym MCN w Polsce, świadczącym usługi na rzecz Polsat Media. Zrzeszeni w sieci ​TalentMedia twórcy treści będą częścią oferty Polsat Media AdTube. Polsat Media będzie również wyłącznym reprezentantem TalentMedia we współpracy z domami mediowymi.

  (więcej…)

 • 2017/12/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa. z o.o. z siedzibą w Warszawie wygrała przetarg na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.

  Strony w najbliższym czasie przystąpią do przygotowywania treści umowy ostatecznej. O zawarciu umowy Emitent poinformuje za pośrednictwem odrębnego komunikatu.(więcej…)

 • 2017/12/20

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od spółki Posella Limited, jako osoby blisko związanej z panem Jackiem Olechowskim – Prezesem Zarządu Mediacap S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.(więcej…)

 • 2017/12/20

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w
  dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od pani Edyty Gurazdowskiej – Wiceprezes Zarządu Mediacap
  S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.(więcej…)

 • 2017/12/20

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, oraz jego podmiot zależny Posella Limited z siedzibą w Larnace, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Ww. podmioty poinformowały, że wskutek umowy sprzedaży 319.216 akcji zwykłych na okaziciela, zawartej poza rynkiem regulowanym, pośredni stan posiadania akcji Emitenta przez Posella Limited oraz Pana Jacka Olechowskiego uległ zwiększeniu o ponad 1%.(więcej…)

 • 2017/12/20

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Filipa Friedmanna, oraz jego podmiot zależny Frinanti Limited z siedzibą w Larnace, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Ww. podmioty poinformowały, że wskutek umów sprzedaży 920.016 akcji zwykłych na okaziciela, zawartych poza  rynkiem regulowanym, pośredni stan posiadania akcji Emitenta przez Frinanti Limited uległ zmniejszeniu do stanu poniżej progu 5%.

  (więcej…)