RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/03/13

  (9/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

  Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa") informuje, że w dniu 13 marca 2017 r. powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w związku z zawiadomieniem otrzymanym od akcjonariusza, pana Filipa Friedmanna, działającego w imieniu własnym oraz podmiotu blisko z nim związanego, tj. spółki Frinanti Limited z siedzibą w Nikozji, sporządzonym na podstawie art. 69 Ustawy.

  Powyższe zawiadomienie dotyczy zmniejszenia pośredniego udziału pana Filipa Friedmanna oraz bezpośredniego udziału jego spółki zależnej, Frinanti Limited, poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmniejszenie stanu posiadania nastąpiło wskutek transakcji pakietowych i transakcji dokonanych poza rynkiem regulowanym przeprowadzonych w dniach 8 i 10 marca 2017 r., dotyczących zbycia przez Frinanti Limited 3 176 817 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

  Dotychczas p. Filip Friedmann nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem Frinanti Limited posiadał 4 419 333 akcji, które stanowiły łącznie 23,99% kapitału zakładowego Mediacap SA i uprawniały łącznie do 4 419 333 głosów, co stanowi 23,99% ogólnej liczby głosów Mediacap SA.

  W wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanym zawiadomieniu, p. Filip Friedmann nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem spółki zależnej Frinanti Limited posiada łącznie 1 242 516 akcji Mediacap SA, które stanowią łącznie 6,75% kapitału zakładowego Mediacap SA i uprawniają łącznie do 1 242 516 głosów, co stanowi 6,75% ogólnej liczby głosów Mediacap SA.

  Żaden inny podmiot zależny od pana Filipa Friedmanna nie posiada akcji Emitenta. Ani Frinanti Limited ani pan Filip Friedmann nie zawarli umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta. Pan Filip Friedmann nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

  Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że po otrzymaniu przemiotowego zawiadomienia uzyskał od p. Filipa Friedmanna informację, że nabywcami zbytych akcji byli w przeważającej większości inwestorzy instytucjonalni. Ponieważ okoliczność ta w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną, zadecydował o jej podaniu do publicznej wiadomości.

  zawiadomienie_13.03.2017

  Podstawa prawna
  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI

  racowników.