RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/11/06

  (29/2017) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

  W nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz raportu nr 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent") informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej: "Spółka"), podpisała aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient"). Na podstawie tej umowy, spółka zależna od Emitenta świadczy usługi w zakresie reklamy i promocji.

  Aneksem Strony zmieniły m.in. (i) przedmiot umowy, (ii) zasady płatności wynagrodzenia, (iii) czas trwania umowy oraz (iv) zasady rozwiązania umowy.

  Aneks przedłuża współpracę do dnia 31 grudnia 2018 r.

  Postanowienia umowne, wprowadzone aneksem, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

  Wartość umowy w okresie jej trwania przekroczy 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni.

  Podstawa prawna: Art. 17 MAR

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w ESPI