RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/12/16

  (35/2017) Przeniesienie własności udziałów Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. na spółkę zależną, zawarcie aneksu do porozumienia wspólników

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w ramach zwiększenia efektywności zarządzania i współpracy zespołów w ramach segmentu MARKETING, zdecydował o modyfikacji miejsca spółki Scholz & Friends Warszawa sp.z o.o. w obrębie Grupy MEDIACAP. W dniu 15 grudnia 2017 r. zawarto porozumienie dotyczące przystąpienia do umowy wspólników z dnia 12 grudnia 2010 r. i jej zmian (dalej: "Porozumienie") pomiędzy Emitentem, Scholz & Friends Group GmbH oraz spółkami zależnymi Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka") i The Digitals sp. z o.o.

  W Porozumieniu Strony postanowiły m.in. o:

  1) przystąpieniu The Digitals sp. z o.o. do umowy wspólników z dnia 12 lutego 2010 r. w zakresie praw przysługujących Emitentowi wobec Scholz & Friends Group GmbH i Spółki, jako wierzyciel solidarny z Emitentem oraz w zakresie zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta wobec Scholz & Friends Group GmbH i Spółki, jako współdłużnik solidarny z Emitentem, z chwilą przejścia własności udziałów Spółki na The Digitals sp. z o.o.,

  2) zwołaniu zgromadzenia wspólników Spółki, które miałoby podjąć uchwały o zgodzie na zbycie przez Emitenta 75 udziałów Spółki na rzecz The Digitals sp. z o.o., a także uchwały o zmianie umowy Spółki.

  W tym samym dniu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki The Digitals sp. z o.o. o kwotę 37.500 zł, tj. do kwoty 157.500 zł. 750 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objął Emitent w zamian za wkład niepieniężny w postaci 75 udziałów Spółki.

  W chwili zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego The Digitals sp. z o.o. Emitent będzie posiadał bezpośrednio 3.150 udziałów The Digitals sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 157.500 zł. Ponadto Emitent pośrednio, poprzez The Digitals sp. z o.o., posiada 75% udziałów Spółki.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI