RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/01/30

  (1/2017) Harmonogram składania raportów okresowych w 2017 roku dla Spółki MEDIACAP SA

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 r.:

  1. Raporty kwartalne:

  a. Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku - 30.05.2017 r.

  b. Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku - 29.11.2017 r.

  2. Raporty półroczne:

  a. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2017 roku - 29.09.2017 r.

  3. Raporty roczne:

  a. Jednostkowy raport roczny za rok 2016 - 28.04.2017 r.

  b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 28.04.2017 r.

  Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

  Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.

  Podstawa prawna:

  § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).