Raporty bieżące – 2018

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2018/01/15

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  (więcej…)

 • 2018/01/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w związku z inwestycją w rozwój działalności spółki zależnej, Plastream sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna"), zdecydował o dokapitalizowaniu Spółki zależnej, zawarciu z jej kluczowymi współpracownikami umowy inwestycyjnej oraz ustanowieniu programu motywacyjnego. W ramach realizacji strategii 2020 (RB 18/2017 z 24 maja 2017 r), Spółka zależna wdrożyła już testową wersję modułu Plastream Fashion dla kilku wiodących wydawców internetowych, m.in. Agory, WP, Allegro. Potrzeby inwestycyjne to między innymi rozwój kolejnych modułów związanych z detekcją twarzy i emocji oraz nakłady związane z planem akwizycji klientów w regionie EMEA.

  (więcej…)

 • 2018/01/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") ze względu na problem techniczny w związku, z którym został opublikowany raport o niepełnej treści, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości pełną treść raportu z dnia 25-01-2018 roku o nr 2/2018:(więcej…)

 • 2018/02/13

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 30 października 2017 r., informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Data sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").(więcej…)

 • 2018/02/22

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.(więcej…)

 • 2018/02/27

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27.02.2018 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), rozpoczęła współpracę ze spółkami OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwanymi dalej jako: "Klient") w zakresie przygotowania, realizacji i obsługi kampanii marketingowej marki OBI oraz asortymentu dostępnego w marketach Klienta.(więcej…)

 • 2018/03/08

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Scholz&Friends") w dniu 7 marca 2018 r. porozumienia (dalej: "Porozumienie") z klientem z branży FinTech (dalej: "Klient") określające zasady przyszłej współpracy stron.(więcej…)

 • 2018/03/16

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat perspektyw rozwoju w 2018 r. w kontekście wyników za 2017.(więcej…)

 • 2018/03/17

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadomienie od akcjonariusza mBank S.A. z siedzibą Warszawie, które dotyczy zmniejszenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

  (więcej…)

 • 2018/03/29

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 29 marca 2018 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółek zależnych od Emitenta: IQS sp. z o.o. oraz IQS Data sp. z o.o.

  (więcej…)

 • 2018/04/23

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 38/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2018 r. powziął informację, że spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła umowę na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.
  Umowa została zawarta na czas określony, do dnia 31 grudnia 2019 r., z możliwością jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.(więcej…)

 • 2018/04/23

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 6/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. informuje, że w dniu 23.04.2018 r. powziął informację, iż spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), zawarła ze spółkami OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwanymi dalej jako: "Klient") umowę o współpracy w zakresie przygotowania, realizacji i obsługi kampanii marketingowej marki OBI oraz asortymentu dostępnego w marketach Klienta (dalej: "Umowa").(więcej…)

 • 2018/04/26

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.(więcej…)

 • 2018/04/27

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku: Sprawozdanie_RN_za_2017.pdf

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

 • 2018/05/09

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta w segmencie marketingowym otrzymała zlecenia na świadczenie usług reklamowych od klienta z branży FMCG (dalej: „Klient”).(więcej…)

 • 2018/05/25

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, że podjął decyzję o przeprowadzeniu przeglądu rynku pod kątem partnera kapitałowego do dalszego skalowania biznesu w obszarze doradztwa marketingowego, reklamy digital oraz organizacji eventów (w ramach zintegrowanej oferty Grupy S/F).(więcej…)

 • 2018/05/30

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 29 maja 2018 roku dokonała wyboru spółki Moore Stephens Central Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2018 i 2019 rok.

  (więcej…)

 • 2018/05/30

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku, w którym proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 1 096 513,80 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 80/100), tj. 0,06 PLN (słownie: sześć groszy) na jedną akcję.

  (więcej…)

 • 2018/05/30

  Zarząd Spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 14:30 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2018/06/13

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w związku z wejściem spółki zależnej, MCP Publica sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna"), w nowy obszar działalności, zdecydował o przeniesieniu własności udziałów Spółki zależnej na The Digitals sp. z o.o. Spółka zależna prowadzić będzie obecnie działalność pod firmą Booost sp. z o.o. w zakresie produktów i usług big data oraz performance marketing. Spółka będzie raportować w ramach Grupy S/F do Marcina Jeziorskiego, Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediacap SA (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o powołaniu na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej jak niżej:

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 26.06.2018 r.

  (więcej…)

 • 2018/06/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 16 grudnia 2018 r., informuje o zawarciu w dniu 29 czerwca 2018 r. aneksu nr 2 do umowy inwestycyjnej z dnia 7 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, spółkami zależnymi The Digitals sp. z o.o. oraz TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna"), a także wspólnikami TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Aneks").
  (więcej…)

 • 2018/08/08

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za II kwartał 2018 r.

  (więcej…)

 • 2018/09/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż wdniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pani Edyty Gurazdowskiej - Wiceprezes Zarządu MEDIACAPS.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2018/09/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pana Jacka Olechowskiego - Prezesa Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2018/09/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pana Artura Osuchowskiego - Członka Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2018/10/25

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za III kwartał 2018 r.

  (więcej…)

 • 2018/12/20

  Zarząd MEDIACAP SA ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku Emitent zawarł ze spółką Gameset sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Gameset", lub "Spółka"), oraz udziałowcami Spółki, umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Emitenta w Spółce ("Umowa Inwestycyjna"), która pozwoli Emitentowi na osiągnięcie 27,8% udziału w kapitale zakładowym Gameset oraz ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Gameset.

  (więcej…)