Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2020/03/12

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku informuje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Emitenta w 2020 roku.

  (więcej…)

 • 2019/12/05

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 29 października 2019 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Emitent zawarł aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 28 października 2019 r. ("Kredyt").

  (więcej…)

 • 2019/12/03

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że wygrał przetarg na świadczenie usług eventowych dla klienta z branży motoryzacyjnej w zakresie ramowej obsługi.

  (więcej…)

 • 2019/11/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że podjął decyzję o przeprowadzeniu przeglądu rynku pod kątem partnera strategicznego do dalszego rozwoju w obszarze analizy video, w ramach oferty spółki zależnej Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  (więcej…)

 • 2019/11/15

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. powziął informację, iż skumulowany przychód spółki zależnej od Emitenta w segmencie marketingowym, ze zleceń otrzymanych od klienta z branży FMCG (dalej: "Klient") na świadczenie usług reklamowych w 2019 r. przekroczył istotną wartość.

  (więcej…)

 • 2019/11/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/11/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o nabyciu, w dniu 5 listopada 2019 r., 555 udziałów w spółce zależnej TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia" lub "Spółka zależna") od dotychczasowych wspólników.(więcej…)

 • 2019/10/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 28 października 2019 r. Emitent zawarł umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 2.370.000,00 zł ("Kredyt").

  (więcej…)

 • 2019/10/08

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku informuje, że w dniu 7 października 2019 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia") zawarła ze wspólnikami spółki Gamellon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Gamellon", "Spółka") umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 100% udziałów Gamellon.

  (więcej…)

 • 2019/09/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/07/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r. na dzień 30 września 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/07/23

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), działając na podstawie § 5 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje o rozwiązaniu w dniu 23 lipca 2019 r., za porozumieniem stron umowy o świadczenie usług audytorskich za lata obrotowe kończące się w dniu 31 grudnia 2018 r. oraz 2019 r. z Moore Stephens Central Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Firma audytorska"), zawartej w dniu 16 lipca 2018 r. na okres 2 lat.

  (więcej…)

 • 2019/07/04

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 19 marca 2019 r., niniejszym informuje, że w dniu 4 lipca 2019 r. powziął informację o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną - TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka zależna") porozumienia ("Porozumienie") z NGU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (dalej: "Sprzedający") w sprawie dokonania korekty ceny za udziały LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("LifeTube").

  (więcej…)

 • 2019/07/03

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 27.06.2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/06/28

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż powziął informację, że Rada Nadzorcza spółki zależnej od Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna"), powołała Panią Annę Arkuszewską do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki zależnej.

  (więcej…)

 • 2019/06/27

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje o dokonaniu zmian w strukturze LT Group sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna").

  (więcej…)

 • 2019/06/27

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 8 marca 2017 roku, raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 16 grudnia 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. informuje o zawarciu w dniu 27 czerwca 2019 r. aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 7 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, spółką zależną TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), a także wspólnikami TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Aneks").

  (więcej…)

 • 2019/06/27

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.

  (więcej…)

 • 2019/06/27

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. ("Emitent") przekazuje niniejszym informację o korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy MEDIACAP S.A. za rok 2018 w zakresie uzupełnienia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEDIACAP obejmujące sprawozdanie z działalności MEDIACAP S.A. Zakres korekty obejmuje zmiany w zakresie:

  (więcej…)

 • 2019/06/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku spółka zależna od Emitenta, Talentmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna"), podpisała dokument ustalający wstępne warunki transakcji (dalej: "Term Sheet") ze wspólnikami spółki prowadzącej działalność w zakresie content marketing video (dalej: "Spółka"), dotyczący nabycia udziałów w Spółce, pozwalających Spółce zależnej, na osiągnięcie 100% udziałów oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

  (więcej…)

 • 2019/06/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 20/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. spółka zależna Emitenta, The Digitals sp. z o.o. odkupiła 35% udziałów w spółce Booost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od pozostałych wspólników, tj. Pani Łucji Gdali i Pana Sławomira Kornickiego za cenę nominalną.

  (więcej…)

 • 2019/05/31

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 11:30 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2019/05/24

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/05/20

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 12/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., informuje, że w dniu 20 maja 2019 r. powziął informację, że spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła aneks do umowy z Klientem na świadczenie usług (dalej: "Umowa").

  (więcej…)

 • 2019/05/15

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 roku na dzień 30 maja 2019 r.

  (więcej…)

 • 2019/05/14

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w 2018 roku.(więcej…)

 • 2019/04/18

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje że w dniu 18 kwietnia 2019 r. zgromadzenie wspólników spółki zależnej, Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka zależna"), postanowiło o wdrożeniu w Spółce zależnej programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki zależnej (dalej: "Program Motywacyjny").

  (więcej…)

 • 2019/03/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż wdniu 25 marca 2019 roku otrzymał od Pana Marcina Jeziorskiego - Wiceprezesa Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2019/03/22

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2019 roku otrzymał od Pana Marcina Jeziorskiego - Wiceprezesa Zarządu MEDIACAPS.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2019/03/22

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie pani Edyty Gurazdowskiej o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki powyżej progu 5%.

  (więcej…)

 • 2019/03/22

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2019 roku otrzymał od Pani Edyty Gurazdowskiej - Wiceprezes Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2019/03/21

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od Pani Edyty Gurazdowskiej, Pana Rafała Gurazdowskiego oraz Pana Marcina Jeziorskiego sporządzone w trybie art. 69 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  (więcej…)

 • 2019/03/19

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że spółka zależna emitenta TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), na podstawie zawartej w dniu 18 marca 2019 r. umowy sprzedaży udziałów, zakupiła od NGU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (dalej: "Sprzedający") 1.660 udziałów spółki LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "LifeTube") o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, stanowiących 79,05% udziałów w kapitale zakładowym Spółki (dalej: "Udziały"), za cenę 9.235.000 zł.

  (więcej…)

 • 2019/03/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą ustalenia kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną Emitenta większościowego pakietu udziałów LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 6 marca 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR.

  (więcej…)

 • 2019/03/18

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §17 ust. 2 pkt 4 Statutu, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 roku, podjęła uchwały o powołaniu Członków Zarządu Emitenta, na kolejną, samodzielną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

  (więcej…)

 • 2019/02/28

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., raportu 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r. spółka zależna Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), zawarła aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient").

  (więcej…)

 • 2019/02/15

   Raport bieżący z plikiem 5/2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w

  (więcej…)

 • 2019/02/15

   Raport bieżący z plikiem 4/2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w

  (więcej…)

 • 2019/02/15

   Raport bieżący z plikiem 3/2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w

  (więcej…)

 • 2019/02/15

  Raport bieżący 2/2019

  (więcej…)

 • 2019/01/30

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

  (więcej…)