Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2019/05/14

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w 2018 roku.(więcej…)

 • 2019/04/18

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje że w dniu 18 kwietnia 2019 r. zgromadzenie wspólników spółki zależnej, Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka zależna"), postanowiło o wdrożeniu w Spółce zależnej programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki zależnej (dalej: "Program Motywacyjny").

  (więcej…)

 • 2019/03/25

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż wdniu 25 marca 2019 roku otrzymał od Pana Marcina Jeziorskiego - Wiceprezesa Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2019/03/22

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2019 roku otrzymał od Pana Marcina Jeziorskiego - Wiceprezesa Zarządu MEDIACAPS.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2019/03/22

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie pani Edyty Gurazdowskiej o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki powyżej progu 5%.

  (więcej…)

 • 2019/03/22

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2019 roku otrzymał od Pani Edyty Gurazdowskiej - Wiceprezes Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2019/03/21

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od Pani Edyty Gurazdowskiej, Pana Rafała Gurazdowskiego oraz Pana Marcina Jeziorskiego sporządzone w trybie art. 69 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  (więcej…)

 • 2019/03/19

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że spółka zależna emitenta TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), na podstawie zawartej w dniu 18 marca 2019 r. umowy sprzedaży udziałów, zakupiła od NGU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (dalej: "Sprzedający") 1.660 udziałów spółki LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "LifeTube") o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, stanowiących 79,05% udziałów w kapitale zakładowym Spółki (dalej: "Udziały"), za cenę 9.235.000 zł.

  (więcej…)

 • 2019/03/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą ustalenia kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną Emitenta większościowego pakietu udziałów LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 6 marca 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR.

  (więcej…)

 • 2019/03/18

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §17 ust. 2 pkt 4 Statutu, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 roku, podjęła uchwały o powołaniu Członków Zarządu Emitenta, na kolejną, samodzielną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

  (więcej…)

 • 2019/02/28

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., raportu 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r. spółka zależna Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), zawarła aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient").

  (więcej…)

 • 2019/02/15

   Raport bieżący z plikiem 5/2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w

  (więcej…)

 • 2019/02/15

   Raport bieżący z plikiem 4/2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w

  (więcej…)

 • 2019/02/15

   Raport bieżący z plikiem 3/2019

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w

  (więcej…)

 • 2019/02/15

  Raport bieżący 2/2019

  (więcej…)

 • 2019/01/30

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

  (więcej…)