Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/03/18

  (7/2019) Powołanie członków Zarządu na następną kadencję

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §17 ust. 2 pkt 4 Statutu, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 roku, podjęła uchwały o powołaniu Członków Zarządu Emitenta, na kolejną, samodzielną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

  Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu na kolejną kadencję, następujące osoby:

  - Pana Jacka Olechowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,

  - Panią Edytę Gurazdowską, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu,

  - Pana Marcina Jeziorskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu, a także informacji w zakresie wskazania innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta oraz informacji o wpisie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).