Raporty bieżące – 2019

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/12/05

  (40/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 29 października 2019 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Emitent zawarł aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 28 października 2019 r. ("Kredyt").

  Aneksem Strony zwiększyły wysokość udzielonego kredytu z 2.370.000 zł do 3.203.000 zł, czyli o 833.000 zł.

  Kredyt zostanie spłacony w 20 równych ratach kwartalnych, a jego ostateczny termin spłaty nie uległ zmianie i jest to 31 października 2024 r.

  Dodatkowa kwota Kredytu została udzielona w związku z nabyciem przez Emitenta udziałów w spółce zależnej - TalentMedia sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.

  Zabezpieczeniem spłaty kredytu są weksle in blanco, wystawione przez Emitenta, poręczone przez spółki zależne oraz zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach posiadanych przez Emitenta w TalentMedia.

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR