Raporty bieżące – 2020

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2020/12/28

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Huberta Janiszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 1 stycznia 2021 r.

  (więcej…)

 • 2020/12/22

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 25 stycznia 2021 r. na godz. 13:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2020/12/08

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. powziął informację, iż spółka zależna Emitenta, The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "The Digitals"), zawarła z klientem umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług marketingowych (dalej: "Umowa").

  (więcej…)

 • 2020/11/19

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 30 września 2020 r., informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z Gameset sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").

  (więcej…)

 • 2020/11/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 lipca do 30 września 2020r.

  (więcej…)

 • 2020/10/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 1 października 2020 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna") na funkcję Prezesa Zarządu Spółki zależnej został powołany dotychczasowy Wiceprezes Zarządu, Pan Paweł Stano.

  (więcej…)

 • 2020/09/30

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 września 2020 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki LTTM sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmująca") oraz Gameset sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmowana").

  (więcej…)

 • 2020/09/08

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż powziął informację, że członek zarządu spółki zależnej od Emitenta, LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna"), Pan Piotr Łuczak złożył w dniu 8 września 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki zależnej.

  (więcej…)

 • 2020/09/02

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 2 września 2020 roku otrzymał od Artura Osuchowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A., powiadomienia o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2020/09/02

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 2 września 2020 roku otrzymał od Posella Limited z siedzibą w Larnace - osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu MEDIACAP S.A. - Panem Jackiem Olechowskim, powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2020/08/11

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Huberta Janiszewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Hubert Janiszewski nadal będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

  (więcej…)

 • 2020/08/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 7.08.2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/08/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Pana dr Marcina Śledzikowskiego oraz Pani Gerlinde Heike Tyler.

  (więcej…)

 • 2020/08/07

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2020 roku wraz treścią projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

  (więcej…)

 • 2020/08/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020r.

  (więcej…)

 • 2020/07/21

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 29 maja 2020 r., informuje, że w dniu 21 lipca 2020 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z Gamellon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").

  (więcej…)

 • 2020/07/10

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 7 sierpnia 2020 r. na godz. 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2020/06/16

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w 2019 roku.

  (więcej…)

 • 2020/06/10

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie złożone przez p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2020/06/10

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie złożone przez Posella Limited z siedzibą w Larnace, spółkę zależną od p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2020/06/10

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie złożone przez Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel (Malta), spółkę zależną od p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej: "Ustawa o ofercie").

  (więcej…)

 • 2020/06/08

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o rejestracji w dniu 3 czerwca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (i) podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 920 968,40 zł do kwoty 940 976,95 zł w drodze emisji 400.171 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz (iii) zmiany Statutu Spółki w zakresie §5 oraz §5a, przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 marca 2020 r. uchwałami nr 4 i 6 oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  (więcej…)

 • 2020/06/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Artura Czerwońskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

  (więcej…)

 • 2020/06/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku pomiędzy Emitentem, jego spółką zależną, LTTM sp. z o.o. (dalej: "LTTM") i jej wspólnikami oraz jego spółką powiązaną, Gameset sp. z o.o. (dalej: "Gameset") i jej wspólnikami został zawarty list intencyjny regulujący zamiar połączenia spółek LTTM i Gameset.

  (więcej…)

 • 2020/05/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia do 31 Marca 2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/05/29

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki LTTM sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmująca") oraz Gamellon sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmowana").

  (więcej…)

 • 2020/05/21

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 15/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej.

  (więcej…)

 • 2020/05/21

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. Emitent wraz z pozostałymi wspólnikami zbył wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce zależnej, Plastream sp. z o.o. (dalej: "Plastream sp. z o.o.").

  (więcej…)

 • 2020/05/18

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku otrzymał od Pana Marcina Jeziorskiego - Wiceprezesa Zarządu MEDIACAP S.A., powiadomienie o objęciu akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  (więcej…)

 • 2020/05/16

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii E, podając jednocześnie następujące informacje:

  (więcej…)

 • 2020/04/29

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mediacap Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

  (więcej…)

 • 2020/04/24

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r., niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości:

  (więcej…)

 • 2020/04/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., raportu 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. oraz raportu nr 6/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. spółka zależna Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), zawarła z klientem aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy.

  (więcej…)

 • 2020/04/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za rok 2019 w kontekście oceny sytuacji związanej z COVID-19, podjął decyzję o dokonaniu niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z następującymi aktywami:

  (więcej…)

 • 2020/04/03

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą utworzenia odpisu aktualizującego wartość Plastream sp. z o.o.

  (więcej…)

 • 2020/04/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 31.03.2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/04/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 marca 2020 roku, wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

  (więcej…)

 • 2020/03/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r. na dzień 28 kwietnia 2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/03/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za 2019 r.

  (więcej…)

 • 2020/03/05

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 31 marca 2020 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2020/01/30

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. powziął informację o umieszczeniu projektu spółki zależnej Emitenta, Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Plastream" lub "Spółka zależna") pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu dla kas samoobsługowych opartego o technologię rozpoznawania produktów na obrazie (Computer Vision)" (dalej: "Projekt") na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka" przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: "NCBiR").

  (więcej…)

 • 2020/01/29

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

  (więcej…)