Raporty bieżące – 2020

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

 • 2020/04/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., raportu 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. oraz raportu nr 6/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. spółka zależna Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), zawarła z klientem aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy.

  (więcej…)

 • 2020/04/06

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za rok 2019 w kontekście oceny sytuacji związanej z COVID-19, podjął decyzję o dokonaniu niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z następującymi aktywami:

  (więcej…)

 • 2020/04/03

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą utworzenia odpisu aktualizującego wartość Plastream sp. z o.o.

  (więcej…)

 • 2020/04/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 31.03.2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/04/01

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 marca 2020 roku, wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

  (więcej…)

 • 2020/03/26

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r. na dzień 28 kwietnia 2020 r.

  (więcej…)

 • 2020/03/05

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za 2019 r.

  (więcej…)

 • 2020/03/05

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 31 marca 2020 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  (więcej…)

 • 2020/01/30

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. powziął informację o umieszczeniu projektu spółki zależnej Emitenta, Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Plastream" lub "Spółka zależna") pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu dla kas samoobsługowych opartego o technologię rozpoznawania produktów na obrazie (Computer Vision)" (dalej: "Projekt") na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka" przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: "NCBiR").

  (więcej…)

 • 2020/01/29

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

  (więcej…)