Raporty bieżące – 2020

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2020/01/29

  (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Spółki MEDIACAP SA

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

  1. Raporty kwartalne:

  a. Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku - 15.05.2020 r.

  b. Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku - 13.11.2020 r.

  2. Raporty półroczne:

  a. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2020 roku - 28.08.2020 r.

  3. Raporty roczne:

  a. Jednostkowy raport roczny za rok 2019 - 31.03.2020 r.

  b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 31.03.2020 r.

  Jednocześnie, na podstawie §62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie") Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

  Ponadto Emitent informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

   

  Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim