Raporty bieżące – 2020

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2020/03/26

  (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r. na dzień 28 kwietnia 2020 r.

  Pierwotna data publikacji tych raportów była ustalona na dzień 31 marca 2020 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku.
  Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego z uwagi na stan epidemii spowodowany przez koronawirusa COVID-19 i utrudnioną w związku z tym komunikację i współpracę wewnątrz Spółki, a także biegłym rewidentem.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.