Raporty – bieżące

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/10/02

  (16/2015) Nabycie akcji Mediacap przez Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorcze

  Zarząd Mediacap S.A. (Spółka), informuje, że w dniu 2 października 2015 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od:

  - Członka Zarządu - Jacka Olechowskiego, o nabyciu przez niego 200.000 akcji Spółki za łączną cenę 436.000 zł, to jest po cenie 2,18 zł za jedną akcję. Transakcja została przeprowadzona w dniu 25 września 2015 r. a rozliczona w dniu 28 września 2015 r. i nastąpiła w wyniku transakcji pakietowej dokonanej na GPW.
  Pan Jacek Olechowski aktualnie bezpośrednio posiada 686.470 akcji co stanowi 4,26% kapitału zakładowego Emitenta, liczba głosów z tych akcji to 686.470 co stanowi 4.26 % ogólnej liczby głosów.
  Po transakcji Pan Jacek Olechowski bezpośrednio i pośrednio posiada 6.637.131 akcji, które stanowią 41,16 % kapitału zakładowego Emitenta. Liczba głosów z tych akcji bezpośrednio i pośrednio to 6.637.131 co stanowi 41,16% ogólnej liczby głosów.
  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Jacek Olechowski nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów.

  - Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, o nabyciu przez niego 6.713 akcji Spółki za łączną cenę 15.132,31 zł, to jest po średniej cenie 2.25 zł za jedną akcję. Transakcje przeprowadzone zostały od 28 września do 1 października 2015 r. i nastąpiły na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  Pan Filip Friedmann bezpośrednio i pośrednio posiada 5.052.196 co stanowi 31.33 % kapitału zakładowego Emitenta, liczba głosów z tych akcji bezpośrednio i pośrednio 5.052.196 co stanowi 31.33 % ogólnej liczby głosów;
  W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Zawiadamiający nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów;

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI